Tràmits

Dades numèriques de població

El Padró d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes del municipi.
Es pot facilitar a la ciutadania dades estadístiques numèriques d'aquest Padró íntegrament o d'un nucli en concret.
S'obté información numérica per: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement, etc.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica interessada, o el seu representant legal, amb interés legítim.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

·Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
·També podeu consultar les dades a la pàgina web de l'Ajuntament. La informació que proporcionem en aquesta pàgina és merament informativa, si desitgeu un certificat de les dades del Padró d'Habitants, caldrà sol·licitar-ho per escrit.

Documentació necessària:

En cas que es sol·licite un certificat, s'haurà de presentar:
·Imprés de sol·licitud general, degudament emplenat.
·Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Termini de resolució:

La informació serà immediata, si les dades que es sol·liciten coincideixen amb les seccions censals o el total del municipi. La certificació màxim un mes.

Import:

Si el ciutadà o ciutadana necessita solament informació, serà gratuït. Si s'expedeix un certificat, la taxa serà de 16,00€.

Normativa aplicable:

·Reial decret 2612/1996, que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1690/1986.
·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
·Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública, i les lleis d'estadística de les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS - ESTADÍSTICA

Impresos:

Tornar Tramitar ara