Tràmits

Informe de distància

Document que informa sobre la distància quilomètrica existent entre dues adreces del terme municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

·Qualsevol ciutadà o ciutadana interessats, majors d'edat.
·Els estudiants majors d'edat o, si és el cas, els pares o tutors del menor que necessiten aquest certificat per a saber la distància del domicili de l'estudiant al centre escolar.
Per als estudiants és requisit indispensable que figuren inscrits en el Padró Municipal d'Habitants.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

·Imprés de sol·licitud general, degudament emplenat.
·Justificant del pagament de la taxa corresponent.
En la sol·licitud serà requisit indispensable que es detallen les adreces que ha de comprendre el quilometratge.

Termini de resolució:

Si la tramitació és presencial, es lliurarà l'informe en el mateix moment de presentar la sol·licitud. Si la sol·licitud és telemàtica es lliurarà l'informe com a màxim en 24 hores.

Import:

L'import de l'informe serà de 4,00€.

Normativa aplicable:

·Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgan de resolució:

ESTADÍSTICA

Impresos:

Tornar Tramitar ara