Tràmits

Autoritzacions Food Trucks JOAFEST 25 i 26 d'agost de 2023

Convocatòria per a la concessió d'autoritzacions en règim de concurrència competitiva, per a la instal·lació de 3 vehicles FOOD TRUCK a l'esdeveniment denominat JOAFEST DENIA per als dies 25 i 26 d'agost de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran participar en aquest esdeveniment les persones física o jurídiques que siguin titulars de vehicles food trucks, que estiguin donades d'alta a l'activitat de venda no sedentària per a aquest tipus d'instal·lacions d'hostaleria que es desenvolupen fora de l'establiment, prèvia inscripció en el termini i forma establerts en aquestes bases i que complisquen els requisits indicats

Quan es pot sol·licitar:

10 dies hàbils a partir de la publicació en el BOP d'Alacant de la present convocatòria.

Passos a seguir:

Descarregar i emplenar el formulari "Sol·licitud d'autorització Food Trucks JOAFEST 2023" per adjuntar-ho amb la resta de documents sol·licitats

Documentació necessària:

 1. En el cas de persones físiques, còpia del DNI. En el cas de persones jurídiques, escriptura pública de constitució de la societat degudament inscrita al Registre Mercantil corresponent (si escau) i còpia del CIF de la societat. A més, ha de designar un soci o un empleat que hagin d'exercir l'activitat en nom de la societat i la documentació acreditativa de la personalitat i els poders de representació del representant legal de la persona jurídica, qui ha de signar la petició. En cas de no ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, document acreditatiu de la residència legal a Espanya.
 2. Certificat o Declaració Censal d'alta a l'impost d'activitats econòmiques, expedit per l'Agència Tributària.
 3. Fotocòpia del darrer rebut de pagament de la Seguretat Social o de l'alta al règim de seguretat social que correspongui de la persona sol·licitant.
 4. Certificat actualitzat d'estar al corrent del pagament amb l'Agència Tributària.
 5. Certificat actualitzat d'estar al corrent del pagament de la Seguretat Social.
 6. Declaració responsable en què es manifesta que es compleixen els requisits previstos en el Decret 65/2012, de 20 d'abril del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, que està en possessió de la documentació que ho acredita i el compromís de mantenir-ne el compliment durant el termini de vigència de l'autorització, juntament amb còpia del DNI o NIE.
 7. Annex amb els preus de venda al públic.
 8. Documentació tècnica:
  1. Declaració responsable per a instal·lacions eventuals, desmuntables o eventuals, acompanyada de la documentació establerta en aquesta sol·licitud.
  2. Projecte d'activitat de la instal·lació, així com documentació en vigor del vehicle en qüestió (permís de circulació, ITV en vigor i assegurança de responsabilitat civil relativa al vehicle).
  3. Certificat de revisió anual de les instal·lacions elaborador per tècnic/a competent.
  4. Assegurança de Responsabilitat civil de lactivitat que haurà de complir els mínims de larticle 60 del Decret 143/2015, de 11 de setembre pel qual es desenvolupa la llei despectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  5. Butlletí elèctric per a la ciutat de Dénia i vigència a la data de l'esdeveniment (aquest document serà aportat una vegada realitzada la instal·lació per qui resulti adjudicatari)
 9. Qualsevol document annex que considerin que acredita el grau de compliment dels criteris de puntuació detallats al punt 5.

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara