Tràmits

Personal empleat públic: Sol·licitud d´autorització de prestació del servei en modalitat de teletreball

El present tràmit té per objecte la gestió de les sol·licituds d´autorització per a la prestació del servei en règim de teletreball per part del personal empleat públic al servei de l'Ajuntament de Dénia.

Qui pot sol·licitar-ho:

Serà aplicable al personal empleat públic, tant en règim funcionarial com laboral, que preste els seus serveis a l'Ajuntament de Dénia, en els termes previstos en l'article 3 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana i en l'article 89 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i que ocupe llocs de treball susceptibles de ser exercits, almenys parcialment, en la modalitat de teletreball.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

La tramitació d'aquest procediment es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics. El procediment d'autorització de prestació de serveis en règim de teletreball és el següent: 

1. El personal de l'Ajuntament de Dénia podrà sol·licitar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia l'autorització per a la prestació de serveis en règim de teletreball.

2. Rebuda la sol·licitud, el Servei de Direcció i Gestió Pública de Personal donarà trasllat d´aquesta a la persona responsable del servei, perquè en el termini de 10 dies hàbils emeta informe no vinculant, mitjançant l'Annex II Informe proposta d'autorització de la prestació dels serveis en modalitat de teletreball, avaluant la conveniència i oportunitat de concedir l'autorització.

En l'informe es motivarà, - de forma raonada i clara els aspectes que justifiquen que la persona sol·licitant pot o no, preste els seus serveis en règim de teletreball-, en els següents termes:
a) Favorablement, prestant conformitat al detall dels dies setmanals de teletreball sol·licitats per la persona interessada en l'Annex I que es consideren idonis perquè l'empleat o empleada preste els seus serveis en règim de teletreball, atesa la naturalesa de les funcions i tasques a realitzar, sense que es produïsca un menyscapte en la qualitat dels serveis prestats, així com, la franja horària d'interconnexió.
b) Favorablement condicionat a la modificació del nombre de dies i/o franja horària sol·licitats pel personal teletraballador, perquè les necessitats del servei queden cobertes i no es produïscaun menyscapte en la qualitat de la prestació del servei.
c) Denegant la sol·licitud, de forma especialment motivada.

3. Després de l'informe anterior, s'emetran els següents informes:
- Informe de l'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals previst en l'article 10.1 d'aquest Reglament, sobre la base del qüestionari d'autoavaluació emplenat per la persona teletreballadora.
- Informe del servei d'informàtica sobre la disponibilitat i idoneïtat dels equips informàtics i resta de requisits tècnics necessaris perquè la persona sol·licitant puga prestar els seus serveis en règim de teletreball, o data en la qual podran estar disponibles.

4. Remesos els informes assenyalats en l'apartat anterior al Servei de Direcció i Gestió pública de Personal, aquest servei emetrà l'informe proposta que servirà de base a la resolució de la Regidoria competent en matèria de Gestió Pública de Personal, autoritzant o desestimant la sol·licitud d'autorització de prestació de serveis en modalitat de teletreball segons Annex III Resolució d'autorització de la prestació del servei en modalitat de teletreball; la qual serà notificada a la persona sol·licitant, donant compte de la resolució, a la persona responsable de la unitat, al servei d'Informàtica i a la Comissió de seguiment de teletreball.

Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

5. En cas que la sol·licitud de teletreball siga autoritzada, s'emplenarà entre la persona teletreballadora i la persona supervisora l'Annex IV Pla individual de teletreball anual mitjançant el qual es determinen les principals línies d'acció a desenvolupar, amb el llistat de tasques específiques a executar, la seva periodicitat, persones participants en l'acció i els resultats a aconseguir durant les jornades de teletreball establertes. El Pla individual de teletreball és un document modificable en qualsevol moment, per acord mutu de les persones que l´han subscrit i que ha d'estar disponible per a la Prefectura del Servei de Personal que el podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació necessària:

Sol·licitud telemàtica d´autorització prestació del servei en modalitat de teletreball
 

Termini de resolució:

Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

Normativa aplicable:

Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP) article 47 bis.

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Impresos:

Tornar Tramitar ara