Tràmits

Informe municipal d'obres admissibles o afecció patrimonial

L'informe municipal d'afecció patrimonial haurà de sol·licitar-se amb caràcter obligatori i obtindre's en sentit favorable, abans de sol·licitar al M.I Ajuntament qualsevol llicència o declaració responsable sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats o en tràmit de catalogació.

Aquest informe municipal es pronunciarà sobre si l'actuació projectada té transcendència patrimonial o no, -i en aquest cas estarà subjecta, a llicència o a declaració responsable respectivament, segons la normativa urbanística vigent- i si la mateixa és compatible amb la normativa de protecció historicoartística aplicable.

Existeix la següent sol·licitud, el model específic, la qual es troba en la seu electrónica com  Informe municipal d'afecció patrimonial o també anomenat informe d'obres admissibles.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretén obtindre la informació, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:
Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.)
- Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada en la plaça de la Constitució, 10.

Quan es pot sol·licitar:

Pot sol·licitar-se durant tot l'any.

Passos a seguir:

Presentació de la instància de sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en
l'apartat “documentació necessària” i del pagament de la taxa.

Documentació necessària:

En cada instància de sol·licitud s'indica la documentació a aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.
                                  
Es considera de caràcter essencial:
 

  1. En cas  sol·licitar-ho de manera telemàtica per la seu electrònica no cal adjuntar l'imprés de sol.licitud. En cas de solicitar-ho de manera presencial caldrà  portar Model de sol.licitud  en instància específica d'Informe municipal d’afecció patrimonial degudament emplenat i signat (digitalment, excepte no obligats a relacionar-se telemàticament amb l'Administració). En els dos casos s'indicarà obligatòriament la referència cadastral de la parcel·la o parcel·les objecte de sol·licitud d’informe, amb identificació de la persona sol·licitant.
  2. Justificant de l'abonament de les taxes (haurà de realitzar el pagament i guardar el pdf del justificant -o escanejar-lo- per a adjuntar-lo).
  3. Memòria succinta i plans descriptius de les actuacions urbanístiques a realitzar (articles 232 a 236 TRLOTUP Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell o normativa que la substituïsca i normativa concordant).
  4. Justificació del compliment en matèria de protecció del patrimoni cultural (veure annex justificació)
  5.  Plànol d'emplaçament de les normes de planejament municipal vigent.

Termini de resolució:

No existeix resolució. No obstant això, l'informe sol•licitat s'emetrà en el termini d'1 mes des que es va presentar en forma legal la sol•licitud junt amb la documentació completa -tenint en compte que aquest termini màxim s'interromp durant el període e

Sil·lenci administratiu:

No s'emet resolució, no obstant això la falta d'informe té efectes desfavorables (Llei de Patrimoni Cultural Valencià 4/1998 d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana).

Import:

Segons Ordenança Fiscal: 30 €

Normativa aplicable:

- Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge o normativa que la substituïsca.
- Ordenança Municipal de la Construcció i Urbanització aprovada definitivament pel Ple el 27 de maig de 2021 i publicada en el BOPA de 16 de juny de 2021, correcció d’errors BOPA 15 de juliol 2021.

Òrgan de resolució:

La regidora-delegada competent traslladarà a la persona interessada l'informe municipal sol•licitat.

Recurs:

No procedeix.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara