Tràmits

Sol·licitud de Bonificació de l'I.C.I.O

Es pot sol·licitar  aquesta bonificació, en aquelles obres, construccions i instal.lacions que, d'acord amb l'article 5 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost:

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de les obres, construccions o instal·lacions dins el termini per a presentar la corresponent autoliquidació, juntament amb l'acreditació de la concurrencia dels requisits exigits en cada cas i la documentació que els justifica.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es pot sol·licitar presencialment o de forma telemática al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. O bé per correu.

Documentació necessària:

a. Sol·licitud de bonificació de l'I.C.I.O. degudament emplenada.
b. Còpia de la sol·licitud de la llicència d'obra.
c. En cas d'actuar per representació, documentació que l'acredite.
d. Documentació justificativa de l'aplicació de la bonificació conforme a l'art. 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'ICIO.

Observacions:

- En cap cas s'aplicaran aquestes bonificacions si les construccions, instal·lacions o obres s'han iniciat sense obtindre la corresponent llicència o autorització.
- Les bonificacions per obres que puguen ser declarades d'especial interés o utilitat pública per concórrer circumstàncies socials, culturals, o de foment de l'ocupació, no tindran carácter acumulable.
-Les bonificacions per obres que puguen incorporar un sistema d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar per a l'autoconsum, no son acumulables a la resta de bonificacions.
-Quan es presente la sol·licitud, si la documentació exigida no està completa es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 diez l'esmene aportant la documentació pendent, advertint-li que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, i es donarà per finalitzat el procediment, arxivant la sol.licitud sense més tràmit.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Normativa aplicable:

a. Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i obres.

b. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Òrgan de resolució:

Ple de la Corporació

Recurs:

On dirigir-se:

Serveis Económics

Impresos:

Tornar Tramitar ara