Tràmits

Compensació de Deutes

Les persones obligades tributàries, siguen físiques o jurídiques, podran sol·licitar la compensació d'aquells deutes tributaris que tinguen amb l'Ajuntament de Dénia, bé de manera total o parcial, amb els crèdits que tinguen reconeguts per un acte administratiu a favor seu.

Aquesta compensació podrà realitzar-se en deutes que es troben tant en període executiu, com en voluntari.

Qui pot sol·licitar-ho:

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es podrà presentar presencialment, per correu o de forma telemàtica al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària:

Observacions:

1. Quan es presente la sol·licitud, si la documentació exigida no està completa, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies l'esmene aportant la documentació pendent, advertint-li que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, i es donarà per finalitzat el procediment, arxivant la sol·licitud sense més tràmit.
2. Si la sol·licitud es presenta en període executiu, podran suspendre's les actuacions d'alineació dels béns i drets.
3. La sol·licitud de compensació de deutes no impedirà la sol·licitud d'ajornament o fraccionament del deute restant.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Normativa aplicable:

Òrgan de resolució:

Concejal Delegat Hisenda

Recurs:

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Tornar Tramitar ara