Tràmits

Sol.licitut ajudes econòmiques empreses i autònoms sectors comerç, hostelería, turisme i altres. Dénia 2021

1.1 Les presents bases tenen per objecte establir els criteris i el procediment de concessió
de les presents ajudes destinades a les activitats comercials, d'hostaleria,
turisme i altres activitats que se situen en el municipi de Dénia, excloses les *EATIMs de la
*Xara i Jesus *Pobre, d'aquelles persones físiques, jurídiques(empreses mercantils,
cooperatives i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes,
que complisquen els requisits establits en les presents bases i en concret en les Bases Quarta
i Sexta.
1.2 Aquestes ajudes tenen com a finalitat contribuir a la continuïtat de l'activitat empresarial de les
entitats i sectors anteriorment esmentats, situats en el municipi de Dénia, amb la finalitat de
mitigar la disminució dels seus rendiments econòmics ocasionats amb motiu de la *COVID-
19.
1.3 La gestió d'aquestes ajudes se subjectarà als principis de publicitat, concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com a l'eficàcia en el compliment
d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran resultar beneficiaris de la prestació aquelles persones físiques, persones jurídiques(incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitatsde béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials, d'hostaleria,
turisme i altres activitats situats en el municipi de Dénia.

4.2 Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

a) Estar donat d'alta en l'IAE en algun dels epígrafs objectes de subvenció recollits en la Base Sisena durant l'exercici 2021.Aquest requisit haurà de complir-se abans de publicar-seles presents bases.

b) S'hauran de complir els límits establits al règim de minimis, regulat pel
Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicaciódels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (*DOUE L352 de 24 de desembre de 2013.

c) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms(RETA), havent d'aportar i signar la corresponent declaració responsable, en la qual autoritzaran l'Ajuntament de Dénia a comprovar la veracitat de les declaracions presentades. En el cas de les persones físiques han de figurar donades d'alta en la Seguretat Social en el règim que li corresponga. Hauran d'estar donades d'alta en una data anterior a la publicació de les presents bases.
d) Usar com a establiment habitual i permanent i necessari de la seua activitat econòmica, aquell/els bé/és immoble/s per al/els que se sol·licita l'ajuda en qualitat de propietari o d'arrendatari.
e) Haurà de comptar amb la corresponent llicència municipal (llicència d'activitat, llicència ambiental, comunicació ambiental o declaració responsable i en qualsevol cas haver obtingut resolució favorable per l'Ajuntament de Dénia). Aquest requisit s'haurà de cumplir abans que es publique la proposta de resolució definitiva de la Convocatòria.
f) Així mateix, s'haurà de comptar amb la pertinent autorització per a l'ocupació de la via pública per a l'exercici 2021, si fóra el cas. Aquest requisit s'haurà de complir abans que es publique la proposta de resolució definitiva de la convocatòria.
g) Que el local on s'exerceix l'activitat, que són objecte de l'ajuda, es troben en el municipi de Dénia, excloses les *EATIMs de la *Xara i Jesús *Pobre. Aquelles activitats que no tinguen local assignat, hauran de tindre el domicili fiscal a Dénia.
h) Que els sol·licitants siguen titulars dels rebuts de la taxa de residus sòlids urbans o de les liquidacions corresponents a l'Ocupació de la Via Pública. O en el seu cas, que tinguen l'obligació d'abonar el seu import d'acord amb el Contracte d'arrendament que hagen signat, en el seu cas.
i) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Dénia, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (*AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS), autoritzant l'Ajuntament de Dénia a comprobar la veracitat de la declaració presentada.
j) Haver justificat qualsevol subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Dénia. L'apreciació d'aquesta obligació es realitzarà de manera automàtica per l'Ajuntament.

k) En el cas de persones jurídiques, el representant de la societat haurà de disposar de les facultats de representació d'aquesta, recollides en l'escriptura notarial corresponent.

Quan es pot sol·licitar:

De l'1 al 10 de desembre 2021

Passos a seguir:

7.2 Les sol·licituds es formalitzaran conforme a instància normalitzada/declaració responsable, tal com
es recull en l'Annex I). S'admetrà una única sol·licitud per persona física o jurídica.
7.3 Es presentaran a través de l'enviament telemàtic de les dades a través de la seu electrònica de l'Ajuntament
(https://oac.denia.es/va/index.aspx i https://oac.denia.es/es/index.aspx).
7.4 Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense
manipular) i en cas que se li requerisca hauran de presentar l'original en el departament de Serveis
Econòmics per al seu acarament.
7.5 La instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran d'anar signats per totes
les persones comuneres/sòcies.
7.6 La falta de presentació de la sol·licitud/declaració responsable d'acord amb el model
normalitzat (Annex I) no serà corregible, per a la resta de documentació se li atorgarà un termini
de deu dies per a la seua esmena en cas que l'Administració no puga obtindre-la pels seus
propis mitjans.
7.7 La sol·licitud / declaració responsable indicarà, com a mínim, el següent:
a) L'empresa no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària
i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

b) Es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions,
establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
c) Es compromet a declarar les ajudes de minimis, si és que li correspon, que li hagueren
sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis
fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes
en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com
compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud.
d) Es troba al corrent en el pagament de totes les seues obligacions amb la Seguretat
Social, la *AEAT i la Hisenda Municipal.
e) Autoritza expressament l'Ajuntament de Dénia a consultar de manera interactiva la seua
situació quant al compliment de les seues obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària (*AEAT), amb la Seguretat Social (*TGSS – vida laboral i estar
al corrent en el pagament.), amb la Tresoreria Municipal amb SUMMA Gestió Tributària, tant
la persona física com de les persones administradores, comuneres o sòcies de la
societat.
f) Facilitarà totes les dades i documents que li siguen requerits per l'Administració
per a la verificació del compliment dels requisits.
g) Compleix tots els requisits per a ser beneficiari i accepte les bases de la subvenció.
Així mateix, que les dades incorporades en aquesta instància són certs.
h) Qui subscriu, té coneixement que, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a aquesta declaració
responsable, així com la no presentació de la documentació que siga si escau
requerida per a acreditar el compliment del declarat, constituir infracció greu o
molt greu segons allò que s'ha fixat en l'article 60.1. d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que
pertocara.
i) Que el domicili social o fiscal de l'activitat desenvolupada i els béns immobles
objecte de subvenció es troben en el municipi de Dénia, i la seua activitat
empresarial es troba entre els *CNAEs enumerats en la base sisena de les
presents.
j) Que les còpies que acompanye a la present i que presente per a aquest procediment
són fidel còpia dels originals que obren en el meu poder, que dispose de la
documentació que així ho acredita i que la posaré a la disposició de l'Ajuntament de Dénia
quan em siga requerida, comprometent-me a mantindre aquesta documentació
a la seua disposició durant el temps inherent al reconeixement o exercici del meu
dret.

Documentació necessària:

7.8 Juntament amb la sol·licitud/declaració responsable s'haurà de presentar la següent
documentació:
A. Tots els sol·licitants hauran de presentar:
a) *cópia per les dues cares del DNI o NIE (en cas de persones físiques) o NIF (en cas de persones
jurídiques, comunitats de béns, cooperatives, etc).
b) Certificat d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques l'any 2021 expedit
per la *AEAT.
c) Vida laboral de la persona possible beneficiària de l'ajuda de *laTesorería General de la
Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors de 01 de gener a 31 d'agost
2020 i de 01 gener a 31 agost 2021.
d) Certificat bancari de titularitat de compte del beneficiari.
f) Llicència d'activitat, ambiental, Declaració responsable, Comunicació ambiental,
etc… de l'establiment on s'exerceix l'activitat objecte de subvenció. O en el seu cas,
referència a l'expedient administratiu corresponent.
g) Referència a l'expedient o resolució per la qual s'autoritza l'ocupació de la via
pública per a l'exercici 2021.
i) En cas que no estiga obligat a estar donat d'alta en el Règim que li corresponga
en la Seguretat Social, s'haurà de presentar declaració responsable de per què no està
obligat a estar donat d'alta d'acord amb la normativa vigent.
j) En el seu cas, aportarà contracte d'arrendament, per a acreditar la seua obligació d'abonar
els rebuts fem, en el cas de no haver comunicat aquesta circumstància a SUMMA
Gestió Tributària.
B. A majors del recollit en l'apartat A. les societats mercantils haurà de presentar:
a) Si el proponent és una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució o
modificació, si escau, inscrita en el Registre mercantil, quan aquest requisit
fora exigible conforme a la legislació mercantil que li siga aplicable. Si no ho
fóra, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual consten les
normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si escau, en el
corresponent Registre Oficial i la seua traducció a l'idioma espanyol.
b) Els que compareguen i signen proposicions en nom d'un altre hauran de presentar,
a més d'una fotocòpia del DNI, apoderament bastant, suficient i
subsistent per a representar a la persona o entitat en el nom de la qual s'actue,
degudament inscrit en el Registre mercantil.
c) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i
en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no
inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones
administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament
de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascun d'ells
la corresponent autorització perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar
aquest requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.
C. A majors del recollit en l'apartat A. les Comunitats de béns i societats
civils hauran de presentar:
a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de totes i cadascuna de les
persones comuneres/sòcies.
b) Contracte o escriptura pública de constitució.
c) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud.
d) Compromís de no dissolució fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels
articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas
societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites
en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores,
comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb
la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) i han de presentar cadascun d'ells la corresponent autorització perquè l'Ajuntament
de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte d'això aportar la
corresponent documentació.
D. A majors del recollit en l'apartat A. les Persones jurídiques (Cooperatives) hauran de presentar:

a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de la/s persona/s administradora/s
de la cooperativa.
b) Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el Registre corresponent.
c) Estatuts de la cooperativa.
d) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud.
e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas
societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en
la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores,
comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb
la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) i han de presentar cadascun d'ells la corresponent autorització perquè l'Ajuntament
de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte d'això aportar la
corresponent documentació.

Observacions:

Llegir les Bases annexes, per saber les despeses subvencionables i les persones excloses.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

5.1. Per a determinar la quantia de la mateixa es prendrà com a referència l'import que s'haja d'abonar en l'exercici 2021 de la taxa de Residus Sòlids Urbans i de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. D'una banda, la quantia de l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 50% de l'import a abonar en concepte de taxa de Residus Sòlids Urbans per a l'exercici 2021 una vegada descomptat el mínim no subvencionable de 125,00€. I d'altra banda, la quantia que resulte en concepte de taxa d'Ocupació de la Via Pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2021, o en el seu cas la tarifa aplicable als establiments de les esplanades de la zona portuària. En cap cas es consideraran despeses subvencionables l'impost sobre el valor afegit(IVA) i altres impostos indirectes. 5.2. L'import màxim calculat segons apartat anterior, s'assignarà en funció dels següents criteris de repartiment: 1.- Manteniment plantilla de personal respecte a l'exercici 2020 S'assignarà la quantia màxima del 100% per als qui hagen mantingut com a mínim el 60% de la plantilla personal, assignant-se el 0% de la quantia per a percentatges inferiors al 25% de la plantilla de personal.

Normativa aplicable:

- Bases reguladores de les ajudes.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia
- Llei General de Subvencions.
- Reglament que desenvolupa la llei de subvencions.
- Normativa europea regulació ajudes minimis.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

- De reposició.
- Contenciós Administratiu.

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara