Tràmits

Sol.licitut ajudes COVID empreses i autònoms sectors hosteleria, comerç, turisme i altres

1.1  Aquestes bases tenen per objecte establir els criteris i el procediment de concessió de les presents ajudes destinades a les activitats comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats que se situen en el terme municipal de Dénia, d'aquelles persones físiques, jurídiques (empreses mercantils, cooperatives i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes, que complisquen els requisits establits en aquestes bases i en concret en les bases quarta i sisena.
 
Tot això en l'actual context de la crisi sanitària i econòmica originada per la pandèmia de la Covid-19, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual s'ha obligat al tancament de diferents activitats com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
 
Així com pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.
 
I pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. I de les posteriors pròrrogues de l'estat d'alarma.
 
 
1.2 Aquestes ajudes tenen com a finalitat contribuir a la continuïtat de l'activitat empresarial de les entitats i sectors anteriorment esmentats, situats en el municipi de Dénia, responent a la situació urgent o de greu necessitat produïda per la disminució dels seus rendiments econòmics, generada per l'entrada en vigor de les mesures de suspensió temporal de l'obertura al públic de béns immobles i de la limitació a la llibertat de circulació de les persones.
 
1.3 La gestió d'aquestes ajudes se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com a l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Qui pot sol·licitar-ho:

4.1 Podran resultar beneficiàries de la prestació aquelles persones físiques, persones jurídiques (incloent-hi cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats situades en el terme municipal de Dénia.

4.2 Les persones beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) Estar donada d'alta en l'IAE en algun dels epígrafs objectes de subvenció recollits en la base sisena durant l'exercici 2020. Aquest requisit s’haurà de complir abans de la publicació d’aquestes bases.

b) S'hauran de complir els límits establits al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013.


c) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), i hauran d'aportar i signar la corresponent declaració responsable, en la qual autoritzaran l'Ajuntament de Dénia a comprovar la veracitat de les declaracions presentades. En el cas de les persones físiques han de figurar donades d'alta en la Seguretat Social en el règim que li corresponga. Hauran d'estar donades d'alta en una data anterior a la publicació d’aquestes bases.

d) Que l'empresa que realitza l'activitat comercial, d'hostaleria, turisme i altres activitats s'haja vist afectada per la suspensió o tancament d'obertura al públic contemplats en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, tal com queda redactat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. També aquelles activitats que es van veure afectades per l'Ordre SND 257/2020, de 19 de març

e) Usar com a establiment habitual i permanent i necessari de la seua activitat econòmica, aquell bé o béns immobles per a la persona o persones que se sol·licita l'ajuda en qualitat de propietària o d'arrendatària.

f) Haurà de comptar amb la corresponent llicència municipal (llicència d'activitat, llicència ambiental, comunicació ambiental o declaració responsable i en qualsevol cas haver obtingut resolució favorable per l'Ajuntament de Dénia). Aquest requisit s'haurà de complir abans que es publique la proposta de resolució definitiva de la convocatòria.

g) Així mateix, s'haurà de comptar amb la pertinent autorització per a l'ocupació de la via pública per a l'exercici 2020, si fora el cas. Aquest requisit s'haurà de complir abans que es publique la proposta de resolució definitiva de la convocatòria.

h) Que el local on s'exerceix l'activitat, que és objecte de l'ajuda, es trobe en el terme municipal de Dénia.

i) Que les persones sol·licitants siguen titulars dels rebuts de la taxa de residus sòlids urbans o de les liquidacions corresponents a l'ocupació de la via pública. O en el seu cas, que tinguen l'obligació d'abonar el seu import d'acord amb el contracte d'arrendament que hagen signat, en el seu cas.

j) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Dénia, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), autoritzant l'Ajuntament de Dénia a comprovar la veracitat de la declaració presentada.

k) Haver justificat qualsevol subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Dénia. L'apreciació d'aquesta obligació es realitzarà de manera automàtica per l'Ajuntament.

l) En el cas de persones jurídiques, la persona representant de la societat haurà de disposar de les facultats de representació d'aquesta, recollides en l'escriptura notarial corresponent.


4.3 Queden expressament excloses de l'accés a la condició de beneficiàries:


a) Les administracions públiques, les societats públiques o participades en més d'un 50% per capital públic i les entitats vinculades o dependents de qualsevol d'aquestes.

b) Tota aquella persona física, jurídica (incloent-hi cooperatives), societats civils, o comunitats de béns que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Que hagen sigut sancionades en l'exercici 2020 per ocupar la via pública sense la deguda autorització, per desenvolupar l'activitat sense la deguda autorització administrativa, per incomplir les diferents ordres del ministeri de Sanitat o els decrets dictats durant el període de l'estat d'alarma o qualsevol normativa aplicable.

d) Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:
1) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que estableix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.
2) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del tractat.
3) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
i. Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
ii. Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa repercutisca a les persones productores primàries.
4) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan l'ajuda estiga vinculada a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
5) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

En cap cas, les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, segons estableix el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb un altre tipus d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'Estat.

A l'efecte del que es disposa en aquestes bases s'entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de finançament.

4.4 S'autoritza l'Ajuntament de Dénia a verificar pels seus propis mitjans els requisits exigits. En cas que no es puguen verificar, se li atorgarà un termini de 10 dies a la persona sol·licitant perquè aporte la documentació corresponent.

Quan es pot sol·licitar:

Del 15 setembre fins 2 octubre (amdos inclosos)

Passos a seguir:

7.1 El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2020 fins al 2 d'octubre de 2020.
 
7.2 Les sol·licituds es formalitzaran conforme a instància normalitzada/declaració responsable, així com es recull en l'Annex I). S'admetrà una única sol·licitud per persona física o jurídica.
 
7.3 Es presentaran a través de l'enviament telemàtic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx).
 
7.4 Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense manipular) i en cas que se’ls requerisca hauran de presentar l'original en el Departament de Serveis Econòmics per al seu acarament.
 
7.5 La instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran d'anar signats per totes les persones comuneres/sòcies.
 
7.6 La falta de presentació de la sol·licitud/declaració responsable d'acord amb el model normalitzat (annex I) no serà corregible, per a la resta de documentació se li atorgarà un termini de deu dies per a la seua esmena en cas que l'Administració no puga obtindre-la pels seus propis mitjans.
 
7.7 La sol·licitud/declaració responsable indicarà, com a mínim, el següent:
 
a)  L'empresa no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b)  Es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
c)  Es compromet a declarar les ajudes de minimis, si és que li correspon, que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d)  Es troba al corrent en el pagament de totes les seues obligacions amb la Seguretat Social, l’AEAT i la Hisenda Municipal. Estava d'alta en el règim de la Seguretat Social que li corresponia a data 13 de març de 2020 (excepte aquells casos en els quals la normativa no ho exigisca).
e)  Autoritza expressament l'Ajuntament de Dénia a consultar de manera interactiva la seua situació pel que fa al compliment de les seues obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social (TGSS – vida laboral i estar al corrent en el pagament.), amb la Tresoreria Municipal amb SUMMA Gestió Tributària, tant la persona física com de les persones administradores, comuneres o sòcies de la societat.
f)  Facilitarà totes les dades i documents que li siguen requerits per l'Administració per a la verificació del compliment dels requisits.
g)  Compleix tots els requisits per a ser beneficiària i accepta les bases de la subvenció. Així mateix, que les dades incorporades en aquesta instància són certes.
h)  La persona que subscriu, té coneixement que, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga, si escau, requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, constitueix una infracció greu o molt greu segons allò que s'ha fixat en l'article 60.1. d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
i)   Que el domicili social o fiscal de l'activitat desenvolupada i els béns immobles objecte de subvenció es troben en el terme municipal de Dénia i la seua activitat empresarial s'ha vist afectada per l'estat d’alarma aprovat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març i pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març i les seues posteriors pròrrogues (assenyale la que corresponga), per la suspensió o tancament d'obertura al públic contemplats en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, tal com queda redactat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. També aquelles activitats que es van veure afectades per l'Ordre SND 257/2020, de 19 de març.
 
j)   Que les còpies que acompanye a aquesta i que presente per a aquest procediment són fidel còpia dels originals que obren en el meu poder, que dispose de la documentació que així ho acredita i que la posaré a la disposició de l'Ajuntament de Dénia quan em siga requerida, i em compromet a mantindre aquesta documentació a la seua disposició durant el temps inherent al reconeixement o exercici del meu dret.
 
 

Documentació necessària:

A banda de la sol.licitut/declaració responsable degudament cumplimentada i firmada.(OBLIGATÒRIA)

7.8 Juntament amb la sol·licitud/declaració responsable s'haurà de presentar la documentació següent:
 
A.  Totes les persones sol·licitants hauran de presentar:
 
a) Còpia per les dues cares del DNI o NIE (en cas de persones físiques) o NIF (en cas de persones jurídiques, comunitats de béns, cooperatives, etc.).
b) Certificat d'alta en l'Impost d'activitats econòmiques de l'any 2020 expedit per l’AEAT.
c) Vida laboral de la persona possible beneficiària de l'ajuda de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual s'incloga el nombre de treballadors des de l’1 de gener al 31 d'agost de 2019 i de l’1 de gener al 31 d’agost de 2020.
d) Certificat bancari de titularitat de compte de la persona beneficiària.
f) Llicència d'activitat ambiental, declaració responsable, comunicació ambiental, etc. de l'establiment on s'exerceix l'activitat objecte de subvenció. O en el seu cas, referència a l'expedient administratiu corresponent.
g) Referència a l'expedient o resolució per la qual s'autoritza l'ocupació de la via pública per a l'exercici 2020.
i) En cas que no estiga obligada a estar donada d'alta en el règim que li corresponga en la Seguretat Social, s'haurà de presentar declaració responsable on explique el motiu pel qual no ho està d'acord amb la normativa vigent.
     j) En el seu cas, aportarà contracte d'arrendament, per a acreditar la seua obligació d'abonar els rebuts de fem, en el cas de no haver comunicat aquesta circumstància a SUMMA Gestió Tributària.
 
B.  A banda del recollit en l'apartat A, les societats mercantils hauran de presentar:
 
a)      Si qui proposa és una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució o modificació, si escau, inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fora exigible d’acord a la legislació mercantil que li siga aplicable. Si no ho fora, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si escau, en el corresponent Registre Oficial i la seua traducció a l'idioma espanyol.
b)      Les persones que compareguen i signen proposicions en nom d'una altra hauran de presentar, a més d'una fotocòpia del DNI, apoderament suficient i subsistent per a representar a la persona o entitat en el nom de la qual s'actue, degudament inscrita en el Registre Mercantil.
c)      En el cas de persones jurídiques (incloent-hi cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent autorització perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.
 
C. A més del recollit en l'apartat A, les comunitats de béns i societats civils hauran de presentar:
 
a)      Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de totes i cadascuna de les persones comuneres/sòcies.
b) Contracte o escriptura pública de constitució.
c) Acreditació de la capacitat de representació de la persona que signa la sol·licitud.
d) Compromís de no dissolució fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
e) En el cas de persones jurídiques (incloent-hi cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent autorització perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.
 
D. A més del recollit en l'apartat A, les persones jurídiques (cooperatives) hauran de presentar:
 
a)      Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de les persones administradores de la cooperativa.
b)      Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent.
c)      Estatuts de la cooperativa.
d)      Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud.
e)      En el cas de persones jurídiques (incloent-hi cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent autorització perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar aquest requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació.
 

Observacions:

Llegir les Bases annexes.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

Variable. Consultar bases reguladores.

Normativa aplicable:

- Bases reguladores de les ajudes.
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia
- Llei General de Subvencions.
- Reglament que desenvolupa la llei de subvencions.
- Normativa europea regulació ajudes minimis.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

- De reposició.
- Contenciós Administratiu.

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara