Tràmits

Sol.licitud d'ajudes parèntesi(2) per a autònoms i microempreses afectades per la pandèmia COVID en el marc del Pla Resistir

Aquesta sol.licitud te per objecte articular la concessió directa, per part de l’Ajuntament de Dénia, d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19 que ha anat adoptant l’autoritat sanitària, sempre que tinguen el seu domicili social, fiscal, o de la activitat en el terme municipal de Dénia (incloent les EATIM de la Xara i Jesús Pobre),i l’activitat es desenvolupe en el terme municipal, tot això en el marc del que disposa el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden accedir a la condició de persona beneficiària d’aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l’annex I sempre que complisquen els requisits següents:
- Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa que no tinga més de 10 persones treballadores en la seua plantilla. Estiguen donades d’alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en un o diversos dels epígrafs als quals fa referència l’annex II del Decret Llei 1/2021.
- Que figuren en el llistat d’exempts de l’IAE d’aquest municipi, per aplicació dels requisits legals vigents, sempre que figuren d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
- Que l’activitat es duga a terme en el terme municipal de Dénia, en el cas de no tindre local afecte a l’activitat, cal que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Dénia.
- Que estiguen en funcionament.
- Que no estiguen incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Donada la situació excepcional d'aquestes ajudes, el requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i amb la Hisenda municipal queda eximida als efectes de ser considerats beneficiaris de les ajudes.

A aquests efectes es considera com a microempresa la definida d’acord a l’annex I del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el seu volum de negoci anual o el balanç general anual no supera els 2 milions d’euros.

Quan es pot sol·licitar:

Del 7 al 28 de juny de 2021

Passos a seguir:

  1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb la instància normalitzada/declaració responsable, així com es recull en l’annex II). S’admetrà una única sol·licitud per persona física o jurídica.
  2. Es presentaran per mitjà de l’enviament telemàtic de les dades a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx). 
  3. Caldrà que els documents siguen originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense manipular) i en cas que es requerisca, caldrà presentar l’original en el Departament de Serveis Econòmics per al seu acarament.
  4. Caldrà que la instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció estiguen signats per totes les persones comuneres/sòcies.
  5. Si la persona sol·licitant no disposa dels sistemes de signatura electrònica necessaris, caldrà acudir a la representació per mitjà d’una persona que sí que en dispose, acreditant la representació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, qui subscriurà la sol·licitud corresponent.

Documentació necessària:

Junt amb la sol·licitud normalitzada, que caldrà que estiga signada per la persona beneficiària i/o el seu representant legal, caldrà acompanyar obligatòriament la següent documentació:
 

Observacions:

1.- Es podran finançar amb càrrec a les presents subvencions les despeses corrents en les quals efectivament hagen incorregut les persones beneficiàries,de les seves activitats en el terme municipal de Dénia, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubitada al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessàries, així com:

a) Despeses en concepte d’arrendament del local comercial:

Per a la seua justificació, juntament amb la sol·licitud, caldrà aportar contracte d’arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents.

En el contracte d’arrendament, com a arrendatari, ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda.

No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes de lloguer o quotes hipotecàries sobre immobles destinats a vivenda, encara que l’activitat es duga a terme en aquests.

b) Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculats al local comercial on es duga a terme l’activitat comercial. Per a la seua justificació caldrà aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.

c) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial. Per a la seua justificació caldrà aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.

d) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors. Per a la seua justificació caldrà aportar els rebuts de salari, l’acreditació del seu pagament i el de les retencions d’IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la Seguretat Social de les quotes corresponents.

e) Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial. Per a la seua justificació caldrà aportar documentació justificativa de l’entitat financera.

2. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Caldrà que les factures s’ajusten als requisits establits en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En cap cas s’admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes d’entrega, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.

De les factures i documents caldrà deduir-se de forma indubitada que es relacionen directament amb l’activitat empresarial de la persona sol·licitant.

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que es presenten els documents originals objecte de justificació de la subvenció.

L’IVA de les factures no serà objecte de subvenció.

3. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI, l’Impost del Valor Afegit i la resta d’impostos i taxes.

4. No s’admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en metàl·lic.

5. S’admetran les despeses realitzades entre l’01/04/2020 i la data de presentació de la sol·licitud d’aquestes ajudes.

Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver estat presentades per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques.

Termini de resolució:

6 mesos desde la sol.licitud

Sil·lenci administratiu:

negatiu

Import:

6. La quantia individualitzada que percebran les persones beneficiàries es determinarà en la resolució de concessió per mitjà de l’aplicació dels criteris següents: 1. Una quantitat màxima de 2.000 € (dos mil euros) per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. 2. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € (dos cents euros) per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses i autònoms. En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades per les persones beneficiàries.

Normativa aplicable:

* Bases Reguladores de les ajudes parèntesi a autònoms i microempreses del municipi de Dénia afectades per la pandèmia, dintre el Pla Resistir de la GVA.
* Ordenança Reguladora de Subvencións de l'Ajuntament de Dénia
* Llei 38/2003, General de Subvencions
* Reglament que desenvolupa la llei general de subvencions
* Llei 39/2015, 1 d'octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques...

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

* Recurs de Resposició
* Recurs Contenciós administratiu

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara