Tràmits

Sol.licitut del suplement de les ajudes parèntesi

Aquest tràmit té com objecte, sol.licitar el suplement acordat per la JGL de data 09/09/2021, per a les persones beneficiàries de les ajudes parèntesi tant en la primera com en la segona convocatòria.

Es presentarán els justificants/factures de les despeses que resulten subvencionables d'acord amb les bases que regixen la convocatoria, com els justificants de pagament.

 Aquelles persones que hagen resultat beneficiàries de les esmentades ajudes, i en la seua sol.licitut inicial hagen justificat sobradament el import reconegut inicialment més aquest últim no caldrà presenten nova sol.licitut.
.

Qui pot sol·licitar-ho:

Sols ho poden demanar aquelles persones que hagen resultat beneficiàries de les ajudes parèntesi en la primera o la segona convocatoria.

Quan es pot sol·licitar:

Del 09/09/2021 fins el 16/09/2021

Documentació necessària:

* Compte justificatiu de les factures noves que es presenten fins un import màxim de 1.303,92€,
* Factures o document justificatiu de les despeses 
* Documents justificatiu de l'abonament

Tot allò d'acord amb el que s'establia en les propies bases reguladores de les corresponents convocatòries.

Observacions:

* Les noves factures que es presenten deuen abarcar desde abril 2020 fins a data de presentació de la nova sol.licitut.

Termini de resolució:

6 mesos desde la sol.licitud

Sil·lenci administratiu:

negatiu

Normativa aplicable:

* Bases Reguladores de les ajudes parèntesi a autònoms i microempreses del municipi de Dénia afectades per la pandèmia, dintre el Pla Resistir de la GVA.
* Ordenança Reguladora de Subvencións de l'Ajuntament de Dénia.
* Llei 38/2003, General de Subvencions
* Reglament que desenvolupa la llei general de subvencions
* Llei 39/2015, 1 d'octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques...

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

* Recurs de Resposició
* Recurs Contenciós administratiu

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara