Tràmits

Capacitació profesional per a prestació del servei de taxi

Sol·licitud d’examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi a la ciutat de Dénia.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquelles persones físiques que vulguen obtindre el certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi a la ciutat de Dénia. Aquest requisit és un dels que calen per a ser titular/conductor d'un vehicle de taxi.

Quan es pot sol·licitar:

20 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial la podrà dur a terme:

 1. En l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
 2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
 3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.

S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "PDF" o "JPEG", el total de documents no podrà ser superior a 100 Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els  subjectes següents:
 1. Persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada administració.
Per a l’admissió en les proves cal complir els requisits següents:

1. Haver abonat la taxa corresponent en concepte de drets d’examen, d'acord amb allò que disposen les bases i l'ordenança fiscal municipal.

2. Disposar de l'autorització per a conduir prevista a la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària per a conduir vehicles de turisme amb una antiguitat d'1 any.

3. Tindre coneixement del castellà. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i del seu país d’origen no es desprenga el coneixement del castellà, l’hauran d'acreditar mitjançant alguna de les maneres següents: 4. Complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits a la legislació estatal i europea per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.  
 

Documentació necessària:

 1. Instància normalitzada en la qual s'incorporen les dades personals i la declaració d'honorabilitat.
 2. En el cas que no es preste autorització per a la consulta d'antecedents penals, cal acompanyar certificat d'antecedents penals actualitzat.
 3. Còpia del DNI.
 4. Una fotografia de grandària carnet.
 5. Justificant del pagament de la taxa.
 6. Permís de conduir o autorització per a consulta per part de l'Ajuntament.
 7. Certificat del nivell bàsic del castellà per a aquelles persones que no tinguen nacionalitat espanyola i del seu país d’origen no es desprenga el coneixement del castellà, d'acord amb allò que s'ha indicat a l'apartat "passos a seguir".

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

14 euros

Normativa aplicable:

Llei 13/2017, de 8 de novembre del Taxi de la Comunitat Valenciana.
Bases que regulen la convocatòria
Ordenança Municipal del Taxi
Ordenança Fiscal

Òrgan de resolució:

Alcaldia Presidència del M.I. Ajuntament de Dénia

Recurs:

Recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució davant de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Dénia i alternativament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució, davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara