Tràmits

Renovació del permís municipal de conductor de taxi de Dénia

Aquest procediment té per objecte la renovació del permís municipal de conductor taxi o reimpressió de la targeta per robatori o pèrdua mitjançant denuncia.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’autorització del permís municipal de taxi. Cal tenir en compte que n’hi ha tres suposats diferents:
1.El titular de l’autorització de taxi.
2.Persones conductores assalariades o col•laboradores.
3.Robatori o pèrdua de la targeta.

Quan es pot sol·licitar:

La renovació del permís municipal de conductor/a taxi de Dénia s’ha de sol•licitar amb almenys dos mesos d’antelació a la seu caducitat

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial la podrà dur a terme:

  1. En l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia (cal cita prèvia)
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.

S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "PDF" o "JPEG", el total de documents no podrà ser superior a 100 Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els  subjectes següents:
  1. Persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada administració.
Procediment a seguir:
Es presenta la petició, signada per la personal titular de l’autorització de la llicència de taxi identificativa del permís municipal de conductor auto-taxi, o el seu representant legal amb la documentació necessària, seguidament per l'oficina administrativa responsable de la tramitació es procedeix a la revisió de la documentació acompanyada. Si s'adverteixen deficiències són notificades i es concedirà un termini de 10 dies per a esmenar-les. A continuació es demana informe a la Policia local. Una vegada aquests informes són favorables, s'emet informe tècnic i, finalment, resolució sobre la petició deduïda.


 

Documentació necessària:

1. En el suposat de titular de l’autorització de la llicència de taxi de Dénia
a) Una fotografia recent amb grandària carnet i format jpg.
b) DNI del titular de la targeta.
c) Una fotocòpia compulsada del permís de conduir tipus B o superior en vigència.
d) Carnet de conductor que cal renovar.
e) Document de pagament de la taxa corresponent.
f) Autorització per a la consulta d’antecedents penals o certificació actualitzada d’antecedents penals

2. En el suposat de persones conductores assalariades d’autoritzacions de llicència de taxi a Dénia.
a) Una fotografia recent amb grandària carnet i format jpg.
b) DNI del titular de la targeta.
c) Una fotocòpia compulsada del permís de conduir tipus B o superior en vigència.
d) Carnet de conductor que cal renovar.
e) Document de pagament de la taxa corresponent.
f) Autorització per a la consulta d’antecedents penals o certificació actualitzada d’antecedents penals
g) Contracte de treball
h) Informe de treballadors en alta (ITA)

3. En el cas que cal expedir un duplicat per robatori o pèrdua (titular o assalariat): 
 a) Aportar denúncia.
 b) Document de pagament de la taxa corresponent.  

 

Observacions:

Si no es realitza la renovació del carnet en el termini establit es considerarà aquest caducat automàticament, havent de superar novament les proves de capacitació assenyalades, per a poder tornar a obtindre el carnet de taxi.
Els qui hagen sigut titulars del carnet municipal de taxi i hagen romàs cinc o més anys sense practicar habitualment la professió de conductor de taxi a Dénia, hauran de passar novament les proves de capacitació.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori (negatiu)

Import:

14 euros conforme allò que estabeix l'article 5.5 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius.

Normativa aplicable:

? Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
? Llei 13/2017, de 8 de novembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana.
? Ordenança municipal del servei urbà d’Autotaxi de Dénia.
? Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents

Òrgan de resolució:

Regidoria delegada de Protecció Ciutadana.

Recurs:

Contra la resolució podrà interposar Recurs Potestatiu de Reposició en un mes des de la notificació davant de l'Ajuntament i alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació davant el Jutjat del Contenciós Administratiu d'Alacant, si la resolució és expressa. Si la resolució és presumpta el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu és de 6 mesos des de la desestimació presumpta.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Tornar Tramitar ara