Tràmits

Sol·licitud cessió/lloguer dependències culturals municipals

Sol·licitud de cessió i/o lloguer de instal·lacions i espais de titularitat municipal, gestionats pel departament de cultura, per a utilització privativa per particulars, associacions o entitats de qualsevol tipus.
Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió o el lloguer dels espais municipals que s'indiquen a continuació:

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats, associacions, col·lectius, empreses, particulars i organismos públics. Es prioritzaran les iniciatives propostes des del teixit associatiu amb l'objecte de fomentar la participación ciutadana i potenciar les dinàmiques col·lectives que impliquen l'enrequiment sociocultural de la ciutat.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Les sol·licituds es presentaran mínim amb 15 dies d'antelació i un màxim de 2 mesos de la data de celebració de l'activitat.
No es tindran en compte les peticions que no respecten aquest termini.

La presentació de sol·licituds podrà ser:

Documentació necessària:

Sol·licitud específica, correctament emplenada

Termini de resolució:

El termini per a resoldre és variable per qüestions de calendari

Normativa aplicable:

- Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per entrada a espectacles i participació en activitats de caràcter cultural, tallers i activitats de temps lliure i utilització de dependències municipals per particulars.
- Normes d'ús i funcionament dels espais culturals.

Òrgan de resolució:

DEPARTAMENT DE CULTURA. CASA MUNICIPAL DE CULTURA. Correu electrònic: cultura@ayto-denia.es

On dirigir-se:

Cultura

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara