Tràmits

Autorització dispar pirotècnic 10 kg NEC

Aquest procediment té per objecte autoritzar l'ocupació de la via pública per a llançar focs artificials per a Falles, Fogueres, Filades i altres entitats festeres de fins a 10kg de NEC (contingut net explosiu). Es considera NEC, la massa de matèria reglamentada existent a l'artifici pirotècnic, excloses les composicions pirotècniques de les metxes d'iniciació i qualsevol metxa de transmissió.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

El representant legal de l'associació, comissió, filada o associació organitzadora i el representant legal de l'empresa d'experts responsable de la disparada.

Quan es pot sol·licitar:

Al llarg de tot l'any, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada exclusivament per mitjans telemàtics: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, almenys els subjectes següents:
 

  1. Persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Les persones que representen a una interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Les persones empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició.

Procediment a seguir:
Es presenta la petició, signada per la persona representant de l'entitat organitzadora i la representant legal de l'empresa d'experts responsable de la disparada i, seguidament per l'oficina administrativa responsable de la tramitació es procedeix a la revisió de la documentació acompanyada. Si s'adverteixen deficiències són notificades i es concedirà un termini de 10 dies per a esmenar-les. A continuació es demana informe a la Policia local i al departament de Medi Ambient. Una vegada aquests informes són favorables, s'emet informe tècnic i jurídic i, finalment, resolució sobre la petició deduïda.
La resolució es comunica a la persona interessada així com a protecció civil, policia local, bombers i serveis sanitaris.
 

Documentació necessària:

1. Instància normalitzada degudament emplenada i signada per l’organitzador i el representant legal de l’empresa pirotècnica responsable de la disparada.
2. Si el llançament dels focs s'efectuara en espais o vies públiques no municipals o privades, cal una autorització de la persona titular del terreny.
3.Certificació de la companyia asseguradora o entitat financera de la subscripció de la garantia financera que cobrisca la responsabilitat civil subscrita per l'empresa d'experts que cobreix l'activitat de realització de l'espectacle sol·licitat, i com a mínim, haurà de cobrir un capital de 754.764 euros de responsabilitat civil. Aquesta pòlissa o certificat de garantia podrà ser genèrica per a tots els llançaments que realitze l'empresa durant el període assegurat, i no serà exigible en aquest cas un certificat de garantia o pòlissa específica per a l'espectacle concret sol·licitat. Aquesta pòlissa o certificat de garantia ha de ser garantia per a danys que resulten de responsabilitat de l'empresa d'experts, d'acord amb les tasques al seu càrrec definides reglamentàriament, en els plans de seguretat i emergència o en la pròpia autorització.
4.Identificació de l'empresa d'experts que realitze l'espectacle, el nom de la qual es farà constar en l'autorització, incloent les dades següents:
                a) Còpia de l'autorització del taller de preparació i muntatge, o en el seu cas, de fabricació.
                b) Justificació de la capacitat d'emmagatzematge en el taller de preparació i muntatge, quantitat que haurà de ser superior a la que es dispararà en cada espectacle.
                c) Relació d'articles pirotècnics que es dispararan, detallant tipus, angle de llançament previst, número, i NEC per article, tant per als articles amb marcatge CE, com els de fabricació pròpia sense marcatge CE, i el total del conjunt. S'admetran variacions en el moment del llançament, sempre que no suposen un augment de la distància de seguretat o afecten altres aspectes de la seguretat de l'espectacle.
                d) Temps previst per al llançament de cada secció o grup homogeni.
                e) Identificació dels experts i aprenents que intervindran en l'espectacle, així com els seus possibles suplents, amb còpia dels carnets o certificats d'aptituds corresponents, així com la identificació de la persona designada com a encarregada durant el desenvolupament de l'espectacle, o la seua possible suplent. En el cas que siga possible determinar amb antelació quins experts o aprenents intervindran en l'espectacle, es determinaran els certificats i carnets de tots els experts i aprenents de l'empresa, entre els quals hauran d'estar els que realitzaran el llançament.
                f) Document laboral que justifique la situació d'alta en l'empresa, dels experts i aprenents.
                g) Declaració responsable per part de l'empresari titular de l'empresa d'experts de complir els requisits establits en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua normativa de desenvolupament, per a l'activitat pròpia del llançament i en particular per a l'espectacle previst.
                h) Distàncies de seguretat acompanyades del plànol de l'emplaçament en el qual s'assenyalen les distàncies, degudament

Observacions:

Si el llançament és de més de 10 kg de NEC, la competencia correspon a la Subdelegació del Govern en Alacant.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori (negatiu)

Normativa aplicable:

- Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxera.
- Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia.
- Ordenança reguladora d'Ocupació de la Via Pública.

Òrgan de resolució:

Regidoria Delegada de Protecció Ciutadana

Recurs:

Contra la resolució podrà interposar Recurs Potestatiu de Reposició en un mes des de la notificació davant de l'Ajuntament i alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació davant el Jutjat del Contenciós Administratiu d'Alacant, si la resolució és expressa. Si la resolució és presumpta el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu és de 6 mesos des de la desestimació presumpta.

 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara