Tràmits

Autorització Ocupació comissions festes típiques valencianes. Sense riscs

Sota la denominació de procediment d’ocupació de via pública per a activitats festeres en la via pública per part d'entitats/comissions festeres es regula l'autorització d'ocupació de la via pública per part d'entitats/filades/comissions festeres, per a la realització d'esmorzars, dinars, sopars, concursos de paelles, d'arròs a banda, instal·lació d'inflables i altres activitats en la via pública que puguen sol·licitar en el terme municipal de Dénia.
Aquesta autorització es tramitarà conjuntament amb la llicència d'activitat, si és el seu cas.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona organitzadora de l'esdeveniment o la persona que legalment la represente. Es tindrà en compte que la sol·licitud podrà formular-se per un grup o associació cultural de veïns amb entitat i arrelament en el barri o a petició d'altres entitats festives o culturals quan concórreguen circumstàncies especials i/o redunden en benefici de la comunitat veïnal.
En el cas que la petició siga formulada per una comissió fallera es cursarà a través de Junta Local Fallera.

Quan es pot sol·licitar:

Al llarg de tot l'any, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.

Passos a seguir:

 Presentació de la instància normalitzada exclusivament per mitjans telemàtics: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, almenys els subjectes següents:
 

 1. Persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 4. Les persones que representen a una interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 5. Les persones empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició.
Procediment a seguir:
1.  Comprovació de la documentació aportada i remissió a la Policia Local i al tècnic/a de Medi Ambient per a l'emissió del corresponent informe. Segons s'indique en la petició també s'haurà de donar trasllat a l'enginyera municipal (per exemple, si s'indica la instal·lació d'algun inflable).
2. Si hi ha deficiències. Notificació per a esmenar en el termini de 10 dies.
3.  La Policia Local emetrà el corresponent informe, així com el Departament de Medi Ambient, i també l’enginyera municipal, si fora procedent, segons la petició presentada.
4. Esmenades les deficiències (en cas d'haver existit alguna) i després de l'emissió dels corresponents informes per part de la Policia Local, del tècnic/a de Medi Ambient, i en el seu cas de l'enginyera municipal, si fora procedent.  Se sol·licitarà informe jurídic, quan siga procedent, (com per exemple quan s'instal·len inflables i altres instal·lacions similars).
5.  Resolució resolent sobre la petició d'autorització de l'ocupació de la via pública per a la celebració d'activitats festives per part d'entitats/comissions festeres de Dénia. Aquesta resolució serà notificada a la part sol·licitant i es traslladarà a la policia local per al seu coneixement.

 

Documentació necessària:

Sol·licitud segons el model normalitzat per la persona interessada. La documentació que s'haurà d'acompanyar és la següent:

 1. DNI, NIE, passaport, permís de residència, en cas de no autoritzar la consulta.
 2. Documentació justificativa de la representació, en cas d'actuar per representació.
 3. Memòria explicativa de les activitats que es desenvoluparan, on s’indicarà si fa falta algun tipus d'instal·lació i les característiques d'aquesta, data, emplaçament, horaris, superfícies d'ocupació prevista, així com previsió del nombre d'assistents.(existeix un model de memòria)
 4. Pòlissa d'assegurança que cobrisca els riscos exigits per la legislació vigent, acompanyada del rebut d'actualització del pagament, o certificat acreditatiu de la companyia asseguradora de la vigència de la pòlissa de l’assegurança RC.
 5. Memòria de seguretat on s'indique les persones responsables en cas de sorgir qualsevol incidència o en el cas d'haver d'avisar els serveis d'emergències, i també la disponibilitat d'elements contraincendis (per ex. extintors…) així com d'una farmaciola de primers auxilis. (Existeix un model de memòria de seguretat)
 6. Croquis detallat on s'indique la ubicació de les taules i cadires, de l’inflable o inflables, dels paellers, de l'escenari, de l'equip de música i altres objectes que es pretenguen situar en la via pública, tot això, sobre la base de la petició i a la memòria descriptiva que es realitze.
Altres documents:
 1. Butlletí elèctric (si escau).
 2. Si existeix instal·lació d'algun dispositiu o estructura serà necessari aportar certificat de fabricació o idoneïtat d'aquests, així com, en el seu cas, certificat de muntatge.
 3. Acreditació de dispositius contraincendis, quan siga procedent.
En cas d'instal·lació d'inflable/s. Podeu trobar instruccions sobre aquesta tramitació punxant en aquest enllaç https://oac.denia.es/adjuntos/tramits/153_doc_tra.pdf
 1. Model de declaració responsable de la persona representant de l'empresa de l’inflable o inflables, així com l'escriptura de constitució i l'escriptura de representació de l'empresa.
 2. Documentació justificativa que els inflables compleixen amb la normativa actual i que l'última revisió anual es troba en vigor.
 3. Certificat acreditatiu de l'assegurança de responsabilitat civil del titular de l'inflable per al desenvolupament de l'activitat.
 4. Declaració responsable per part de l'empresa d'aquest, d’acord amb el model que s'adjunta.
 5. Document previ identificant el tècnic competent que assumisca la direcció i certificació del muntatge de l'inflable signat per l'organitzador de l'esdeveniment i pel tècnic competent manifestant l'acceptació d'aquesta, d’acord amb el model que s'adjunta.
 6. Memòria de seguretat que indique les persones responsables de l'organització i els seus números de telèfon, designats per a vigilar per la seguretat i realitzar les actuacions oportunes en cas d'emergència (inclosa la persona propietària o arrendadora).
 7. Una vegada instal·lat l’inflable o inflables, la persona tècnica competent haurà d'aportar el certificat final d'instal·lació, amb les indicacions establides en les instruccions per a sol·licitar la instal·lació de castells inflables (que s'adjunten), aquest certificat haurà d'estar en poder de l'Ajuntament de Dénia abans del començament de l'activitat.

Quan la petició siga formulada per una comissió fallera, la petició s'haurà de cursar a través de la Junta Local Fallera de Dénia. (Sobre la base de l'art. 34.2 de l'Ordenança municipal d’ocupació de via pública).
 

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori (Negatiu)

Normativa aplicable:

Ordenança municipal d'ocupació de via pública de Dénia, títol IV.
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i d'Establiments Públics.
Decret 143/2015, d'11 de setembre de Desenvolupament de la Llei d'Espectacles.

Òrgan de resolució:

Regidoria delegada de Protecció Ciutadana

Recurs:

Contra la resolució es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant d'aquest ajuntament en el termini d'un MES a comptar des de la notificació de la resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant. De conformitat amb el que estableix l'article 123.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no podrà interposar-se el recurs contenciós fins a la resolució expressa o desestimació presumpta.

 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Documents relacionats:

Tornar