Tràmits

Personal empleat públic: Sol·licitud reconeixement trienis

Reconeixer el serveis previs prestats a efectes de trienis, en l´ Ajuntament de Dénia, axí como en les  distintes Adminstracions Públiques.
 

Qui pot sol·licitar-ho:


Qualsevol persona que tinga la condició de empleat/da públic/a, tan personal funcionari, com personal laboral que preste serveis en l´Ajuntament de Dénia

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

 S'haurà de sol·licitar mitjançant instància habilitada al respecte. 
 

Documentació necessària:


En cas d'haver prestat serveis previs en una altra Administració Pública, haurà d'adjuntar el model ANNEX I .
 

 

Observacions:

El reconeixement, tindrà efectes econòmics i administratius, i seran EFECTIUS al mes següent a la sol·licitut.

Termini de resolució:

El termini màxim de resolució de la sol·licitud és de tres mesos.

Sil·lenci administratiu:

El silenci és positiu en la sol·licitud de reconeixement de serveis previs,és a dir, estimatori en cas que no hi ha resolució expressa

Normativa aplicable:

LLEI 70/1978 de 26 de decembre.
RDL 1461/1982 de 25 de juny.
RDL 5/2015 de 30 de octubre: art 25.2.

Òrgan de resolució:

Acord de la Junta de Govern Local.

Recurs:

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant aquest Ajuntament en el termini d'UN MES a comptar des de la notificació de la present resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució davant el Jutjat contenciós administratiu d'Alacant. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 123.2 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Impresos:

Tornar Tramitar ara