Tràmits

Gestió urbanística per a actuacions aïllades en absència de programa (cessions)

Tipus de sol·licitud

Existeix una  sol·licitud de gestió urbanística per a actuacions aïllades en absència de programa, a l'efecte d'efectuar les cessions d’acord amb el que disposa l'article 185.2 de el Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny d’aprovacio del text refòs de   la  Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. En els àmbits d'actuacions aïllades, l'atorgament de llicència urbanística per a la construcció de parcel·les o solars en sòl urbà requereix, sempre que no es desenvolupen programes, que la persona titular complisca  entre altres,  amb la condició de transmetre a l'administració el sòl dotacional precís per a urbanitzar i així dotar a la parcel·la de la condició de solar.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen efectuar les cessions, directament o a través de representant, junt amb l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:
Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.).
- Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial en l'Oficina d'atenció a la ciutadania situada en la plaça de la Constitució número 10.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol•licitar al llarg de tot l’any.

Passos a seguir:

Presentació de l'imprés de sol·licitud, acompanyat de la documentació assenyalada en l'apartat “documentació necessària”.

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.

Es considera de caràcter essencial:

  1. Model de sol·licitud en  imprés específic  de gestió urbanística degudament emplenat (i firmat).
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
  3. Ubicació exacta de la finca sobre la qual se sol·licita la informació, amb indicació de la referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el del fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre.
  4. Alçament topogràfic actualitzat de la finca o finques georreferenciades.
  5. La cessió es pot formalitzar mitjançant escriptura pública o acta administrativa, i s'haura en cada cas la documentació especificada en l'imprés.                                       

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

L'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, disposa que serà desestimatori en els casos en què una norma amb rang de llei així ho establisca. En aquest cas l'article 11 del Reia

Normativa aplicable:

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny d’aprovacio del text refòs de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
-Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució per a la llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat dels actes de naturalesa urbanística.

Òrgan de resolució:

L'alcalde, mitjançant Decret.

Recurs:

Els actes administratius que posen fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els haja dictat o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015.

 

On dirigir-se:

Planejament, Gestió i Infraestructures

Entitat tramitadora:

Ordenació urbanística

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara