Tràmits

Autorització de cremes

Amb l'aprovació definitiva del Pla Local de Cremes de Dénia per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en data 20 de gener de 2021, l'Ajuntament de Dénia disposa de la ferramenta necessària per regular l'ús del foc en la realització d'activitats agrícoles al terme municipal, quedant exclosses de regulació les cremes de restes vegetals en terrenys urbans, industrials o urbanitzables, i també en terrenys forestals, on la competència recau sobre la Conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Segons el Pla de cremes aprovat, l’àmbit territorial del municipi es divideix en 5 zones clarament diferenciades, i per a cadascuna de les zones definides, s'estableix un règim d'autoritzacions i normes a seguir per poder realitzar les cremes en funció del risc d'inici i propagació d'incendi:

Zona I. Zones amb necessitat d’obtenir autorització de Conselleria (color rosa fúcsia en el plànol): Es tracta de terrenys de naturalesa forestal on està prohibida la realització de cremes de qualsevol tipus a no ser que es dispose d'autorització expressa per part de la Conselleria competent.

Zona II.  Zones amb necessitat d’obtenir autorització ordinària atorgada per l’Ajuntament: (color groc en el plànol). Es tracta de terrenys agrícoles situats entre 30 metres i 500 metres de terrenys forestals i en sòl no urbanitzable. Es podrà cremar des del 17 d’octubre fins el 15 d’abril, des de la sortida del sol fins les 13:30 hores, de dilluns a diumenge, excepte els dies festius i també els dies que siguen festa local. També es permetrà cremar des del 16 d’abril al 31 de maig, des de la sortida del sol fins les 11:00 hores, de dilluns a diumenge, excepte els festius i dies de festa local.

Zona III. Zones amb necessitat d’obtenir autorització especial atorgada per l’Ajuntament (color blau en el plànol). Aquesta és la zona de màxim risc i agrupa parcel·les agrícoles que composen la interfície agrícola-forestal. Es distingueix entre parcel·les situades entre 0-30 metres de distància a terreny forestal i que disposen d'un cremador degudament condicionat i les parcel·les situades entre 0 a 15 metres de distància a terreny forestal, amb cremador degudament autoritzat. Serà necessari una autorització especial que será emesa per l’Ajuntament. Es podrà cremar des del 17 d’octubre fins el 15 d’abril, des de la sortida del sol fins les 13:30 hores, de dilluns a diumenge, excepte festius i dies de festa local. També es podrà cremar des del 16 d’abril al 31 de maig, des de la sortida del sol fins les 11:00 hores, de dilluns a diumenge, excepte festius i dies de festa local. Entre l'1 de juny i el 16 d’octubre no es podrà cremar. Per aquesta autorització, l’Ajuntament haurà de constatar que es compleixen els requisits d’existència del cremador autoritzat o bé que la crema es realitze en el punt de la finca més allunyat del terreny forestal. Es prohibeix per tant la crema sense cremador autoritzat en la franja de 0-15 metres de terreny forestal.
En la franja entre 15-30 metres, sense cremador, caldrà realitzar la crema en el punt més allunyat possible de terreny forestal.


Zona IV. Zones sense necessitat d’obtenir autorització (color verd en el plànol). Correspon a terrenys agrícoles en sòl no urbanitzable situats a més de 500 metres de terrenys forestals. Es podrà cremar des del 17 d’octubre al 31 de maig, des de la sortida del sol fins les 13:30 hores, de dilluns a diumenge, excepte festius i dies de festa local. També es podrà cremar de l’1 de juny fins al 16 d’octubre des de la sortida del sol fins les 11:00 hores, de dilluns a diumenge, excepte festius i dies de festa local.

Zona V. Zones on NO es poden realitzar cremes (color marró en el plànol), terrenys urbans, industrials o urbanitzables del municipi. En aquesta zona estan prohibïdes les cremes de restes vegetals.

A efectes d'autoritzacions per poder realitzar la crema, s'estableix la següent zonificació, segons la cartografia:
* Zones on es necessita autorització per part de Conselleria (Zona I)
* Zones d'autorització ordinària per part de l'Ajuntament (Zones II i III)
* Zones on no es necessita obtenir autorització (Zona IV)
* Zones urbanes no regulades en el PLC (Zona V)
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Els/les titulars de terrenys agrícoles del municipi de Dénia i/o els seus representants

Quan es pot sol·licitar:

Durant el període de cremes autoritzat

Passos a seguir:

Cal dirigir-se a l'oficina d'atenció al ciutadà i sol.licitar el imprés de sol.licitud d'autorització de cremes i complimentar-lo amb les dades i presentar-lo en la mateixa oficina per obtenir l'autorització.
També es pot obtenir mitjançant la seu electrònica.

Observacions:

L'horari per realitzar les cremes en el període entre el 17 d'octubre al 15 d'abril és de la sortida del sol fins les 13:30 hores, de dilluns a diumenge, excepte festius i dies de festa local.
Entre el 16 d'abril al 31 de maig, l'horari per poder cremar és des de la sortida del sol fins a les 11:00 hores.

D'acord amb l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivienda per la qual es regulen les mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis durant els periodes de setmana santa i pasqua, queda totalment prohibit realitzar cremes durant aquest periode (des de dijous sant a dilluns de Sant Vicent ambdós inclosos).

La validesa de l'autorització de crema serà d'un mes (30 dies naturals)

Normativa aplicable:

Pla Local de Cremes de Dénia, aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 30 de juliol de 2020 i aprovat definitivament per la Conselleria en data 20 de gener de 2021.
Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal, de la Comunitat Valenciana i modificancions posteriors (Llei 13/2018, de 1 de Juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993)
Decret 98/1995, del Reglament de la Llei 3/1993, modificat pel Decret 148/2018

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara