Tràmits

Reclamació de Responsabilitat Patrimonial

Procediment que té per objecte sol·licitar una indemnització per dany o lesió que els particulars patisquen en els seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el mal siga efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones i que no tinguen el deure jurídic de suportar-ho.
La reclamació prèvia en la via administrativa és preceptiva si es pretén acudir a la via judicial.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada que ha patit el dany o la lesió o la persona que legalment la represente.

Quan es pot sol·licitar:

Un any des de la data del fet o acte que motiva la indemnització o l'efecte lesiu. En el cas de danys físics o psíquics des de la curació o la determinació de les seqüeles.

Passos a seguir:


És imprescindible per a presentar la sol·licitud fer ús de la instància normalitzada relativa a responsabilitat patrimonial, a la qual pot acompanyar, si així ho estima,  escrit concretant  o ampliant allò que es demana.
La signatura de la sol·licitud en model normalitzat suposa manifestar que està informat sobre el tractament de dades personals necessàries per a la tramitació de la petició, inclòs (si és el cas) el tractament de dades de salut arreplegades en informes mèdic, tant els aportats per la part com aquells que es pogueren derivar de les actuacions de l'Ajuntament de Dénia, dins de les seues obligacions de verificar els fets i danys que son objecte de reclamació, per la qual cosa podrà obtenir informes mèdics o pericials propis, realitzats per personal intern o extern. 
Es fa constar que les dades poden ser comunicades a la companyia d'assegurances contractada per l'Ajuntament de Dénia, a professionals de medicina i pericials per a la verificació i evaluació de danys i a entitats públiques competentes i intervinents en la tramitació de la sol·licitud. 

La petició amb instància normalitzada, així com la resta de documentació acompanyada, cal  presentar-lo:
Presencial: La presentació presencial podrà dur-se a terme:

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els  subjectes següents:
  1.  Persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.
El procediment seguit és el següent: Una vegada rebuda la sol·licitud en el servei de Governació, es revisa la documentació aportada i se sol·licita a la persona sol·licitant que esmene els defectes que es puguen advertir. S’obri un periode de prova (entre 10 o 20 dies), en el qual es practiquen les proves admeses i es sol·liciten els informes als departaments corresponents. En qualsevol cas és preceptiu l’informe del servei que presumptament ha provocat el dany causat. Emesos els informes es concedeix a la persona interessada un tràmit final d’audiència de 10 dies hàbils.  A continuació es dicta proposta de resolució i es remet a l’òrgan competent per a la dictar la resolució.
Es fa constar que en el suposat que la reclamació supere la quantia de 30.000 euros és preceptiu i no vinculant, l’informe previ del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a qui se li remetrà una còpia íntegra de l’expedient. Aquest informe es demana desprès de la proposta de la instrucció i abans de la resolució de l’òrgan competent.
 

Documentació necessària:

Necessàriament haurà de fer ús  del model normalitzat, acompanyant de la documentació que considere. En qualsevol cas cal indicar  les dades següents:

Observacions:

En els suposats que procedeix reconèixer el dret a indemnització per anul•lació en via administrativa o contenciós administrativa d’un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar prescriurà a l’any d’haver notificat la resolució administrativa o sentència definitiva.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Normativa aplicable:

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Reglament Administratiu Comú.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia Presidència

Recurs:

Contra la resolució expressa podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució o alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant
En el suposat de desestimació presumpta (transcurs del termini de 6 mesos des de la reclamació sense haver dictat resolució expressa), el recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de 6 mesos des de que s’entenga desestimada la reclamació administrativa.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara