Tràmits

Reclamació de Responsabilitat Patrimonial

Procediment que té per objecte sol·licitar una indemnització per dany o lesió que els particulars patisquen en els seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el mal siga efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones i que no tinguen el deure jurídic de suportar-ho.
La reclamació prèvia en la via administrativa és preceptiva si es pretén acudir a la via judicial.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada que ha patit el dany o la lesió o la persona que legalment la represente.

Quan es pot sol·licitar:

Un any des de la data del fet o acte que motiva la indemnització o l'efecte lesiu. En el cas de danys físics o psíquics des de la curació o la determinació de les seqüeles.

Passos a seguir:


Vist el caràcter d’aquest tipus de reclamacions no existeix un model normalitzat, però es pot fer ús de la instancia general o formular la reclamació indicant per escrit concretant allò que es demana. Cal acompanyar l'escrit existent en aquesta seu i que fa referència a la declaració de no haver obtingut cap tipus d'indemnització pels fets objecte de la reclamació. La petició i el model de declaració cal  presentar-lo:

Presencial: La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els  subjectes següents:
 
  1.  Persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.
El procediment seguit és el següent: Una vegada rebuda la sol·licitud en el departament de Governació, es revisa la documentació aportada i se sol·licita a la persona sol·licitant que esmene els defectes que es puguen advertir. S’obri un periode de prova (entre 10  20 dies), en el qual es practiquen les proves admeses i es sol·liciten els informes als departaments corresponents. En qualsevol cas és preceptiu l’informe del servei que presumptament ha provocat el dany causat. Emesos els informes es concedeix a la persona interessada un tràmit final d’audiència de 10 dies hàbils.  A continuació es dicta proposta de resolució i es remet a l’òrgan competent per a la dictar la resolució.
Es fa constar que en el suposat que la reclamació supere la quantia de 30.000 euros és preceptiu i no vinculant, l’informe previ del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a qui se li remetrà una còpia íntegra de l’expedient. Aquest informe es demana desprès de la proposta de la instrucció i abans de la resolució de l’òrgan competent.
 

Documentació necessària:

Vist el caràcter d’aquest tipus de reclamacions no existeix un model normalitzat, però es pot fer ús de la instancia general o formular la reclamació indicant per escrit les dades següents:
 

Observacions:

En els suposats que procedeix reconèixer el dret a indemnització per anul•lació en via administrativa o contenciós administrativa d’un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar prescriurà a l’any d’haver notificat la resolució administrativa o sentència definitiva.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Normativa aplicable:

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Reglament Administratiu Comú.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia Presidència

Recurs:

Contra la resolució expressa podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució o alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant
En el suposat de desestimació presumpta (transcurs del termini de 6 mesos des de la reclamació sense haver dictat resolució expressa), el recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de 6 mesos des de que s’entenga desestimada la reclamació administrativa.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara