Tràmits

Proves esportives: Autorització proves en via pública íntegrament a Dénia

 1. Aquest procediment té per objecte l’autorització de la realització de proves esportives competitives que es desenvolupen a la via pública i tenen lloc íntegrament al terme municipal de Dénia.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica organitzadora de l’esdeveniment esportiu o la persona que legalment la represente, que haurà d’acreditar la representació.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l’any, però s’ha de fer, com a mínim, amb 30 dies d’antelació.

Passos a seguir:

 1. Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 
 1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
 2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
 3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els subjectes següents:
 
 1. Persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.
El procediment és el següent: Rebuda la documentació, es remetrà còpia de la documentació presentada a la Policia local de Dénia, Protecció Civil, departament d’Esports i Medi Ambient. Igualment, si la prova es desenvolupa per vies de titularitat d’altres administracions (Diputació d’Alacant, Direcció Provincial de Costes, Conselleria competent en matèria de ports, etc.), es demanarà autorització a aquestes administracions perquè realitzen informe i autorització d’ús i/o pas. Emesos els informes sol·licitats es dictarà la resolució corresponent.


 

Documentació necessària:

La instància normalitzada acompanyada de la documentació següent:

 

 1. Permís d’organització expedit per la federació esportiva corresponent, quan així ho exigeix la legislació esportiva.
 2. Memòria de la prova en la qual ha de constar:
  1. Nom de l’activitat i, si escau, número cronològic de l’edició
  2. Reglament de la prova.
  3. Croquis precís del recorregut, data de celebració, itinerari, perfil, horari probable de pas per cadascun dels punts determinants del recorregut i mitjana prevista tant del cap de la prova com del tancament d’aquesta.
  4. Identificació de les persones responsables de l’organització, i concretament de la direcció executiva, i de seguretat viària, que dirigirà l’activitat del personal auxiliar habilitat. Ambdues persones hauran de ser majors d’edat i tindran coneixements de les normes de circulació, per aquest motiu caldrà estar en possessió de la llicència o permís de conduir en vigència, així com conéixer el reglament de la prova. Per tant, s’acompanyarà el permís de conduir de les persones responsables com a director executiu i responsable de seguretat viària.
  5. Nombre aproximat de participants previstos.
  6. Proposta de mesures de senyalització de les proves i de la resta de dispositius de seguretat previstos en els possibles llocs perillosos, així com la funció que exerciran el personal auxiliar habilitat, mitjançant informe detallat que serà comunicat en el seu moment per la persona responsable de seguretat de la prova o de les forces d’ordre al personal responsable de la vigilància en aquests punts conflictius. La persona responsable de seguretat viària de la prova coneixerà les normes de circulació, per aquest motiu estarà en possessió del permís de conduir vigent.
  7. Justificant, mitjançant certificat original emés per la companyia asseguradora, de la contractació de les assegurances de responsabilitat civil i accidents. Totes les persones participants de la prova han d'estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els possibles danys a tercers fins als mateixos límits que per a danys personals i materials estableix el RD 7/2001, de 12 de gener, per a l'assegurança de responsabilitat civil de vehicles de motor de subscripció obligatòria (o norma que la substituïsca), i una assegurança d'accidents que tinga, com a mínim, les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva regulada pel RD 849/1993, de 4 de juny, sense la preceptiva contractació de la qual no es podrà celebrar cap prova.
  8. L’organització disposarà d’una ambulància i un metge/metgessa per a assistència a totes les persones participants (fins a 750 participants), sense perjudici de la seua ampliació amb més personal sanitari en la mesura que siga necessari. Si es superen els 750 participants, es disposarà com a mínim de dos metges/metgesses, dos socorristes i dues ambulàncies. Caldrà afegir, com a mínim, una ambulància i un metge/metgessa per cada fracció suplementària de 1.000 participants. Es disposarà de certificació que acredite que es disposen dels mitjans corresponents (ambulàncies, metges/esses, personal sanitari, etc.).

            Si la cursa transcorre per vies o llocs que siguen de titularitat d’altres administracions, s’haurà d’obtenir l’autorització dels titulars d’aquestes vies (exemple, si es passa per territori de ports, costes, zona protegida del Montgó, etc., se sol·licitarà autorització de les administracions corresponents i serà aportada al procediment).
 

Termini de resolució:

10 dies

Sil·lenci administratiu:

Estimatori (positiu)

Normativa aplicable:

Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i d’Establiments Públics.
Decret 143/2015, d’11 de setembre de desenvolupament de la Llei d’Espectacles.
Annex II del Reglament General de Circulació que regula les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments

Òrgan de resolució:

Regidoria de Protecció Ciutadana

Recurs:

Contra la resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un MES a comptar des de la notificació de la resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant. De conformitat amb allò que estableix l’article 123.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, no podrà interposar-se el recus contenciós fins la resolució expressa o desestimació presumpta.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara