Tràmits

Taules petitòries

Sota la denominació de procediment de petició de Taules Petitòries i Informatives, es regula l’autorització de les peticions de taules d’aquesta natura que realitzen associacions o entitats de caràcter benèfic, social i sense ànim de lucre inscrites al registre corresponent.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica a qui correspon l'organització de l'activitat o la persona que legalment la representa.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any, sempre que es presente amb una antelació de 15 dies.

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, almenys els  subjectes següents:
 
  1.  Persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Les persones que exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Les persones empleades de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleades, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.

Procediment a seguir:
Presentada la sol·licitud acompanyada de la memòria d'activitat i de seguretat es demana informe a la policia local de Dénia i a la vista d'aquest es dicta la resolució corresponent.

 

Documentació necessària:

a) Documentació identificativa de la persona física o jurídica sol·licitant.
b) Documentació justificativa de la representació, en cas d’actuar per representació.
c) Memòria explicativa, on es detalle el motiu de la sol·licitud, dia/es d’ocupació, mesura/es de la taula/es que s’instal·laran, així com l’emplaçament, l’horari durant el qual es pretén realitzar l’ocupació de la via pública i previsió del número de persones assistents.
e) Memòria de seguretat on s’indiquen les persones responsables en cas de sorgir qualsevol incidència o en el cas d’haver d’avisar als serveis d’emergència, i també s’haurà d’indicar la disponibilitat d’elements contra incendi (per ex. extintors…), així com una farmaciola de primers auxilis. 

Termini de resolució:

15 dies

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori (negatiu)

Normativa aplicable:

Ordenança municipal d'ocupació de via pública. Títol V

Òrgan de resolució:

Regidoria de Protecció Ciutadana

Recurs:

Contra la resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la vai dictar, al termini d’un MES a comptar des de la notificació de la resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant. De conformitat amb allò que estableix l’article 123.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, no podrà interposar-se el recus contenciós fins la resolució expressa o desestimació presumpta.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara