Tràmits

Prova esportiva: Permís de pas i trànsit

El present procediment té per objecte obtenir autorització per a fer ús de la via pública de Dénia per a desenvolupar una prova esportiva que transcorre parcialment per aquest terme municipal i quan la seua autorització correspon a la Generalitat Valenciana (si transcorre per varis termes municipals de la Comunitat Valenciana) o a l’Administració de l’Estat (si transcorre per terme municipal que afecta a més d’una comunitat autònoma)
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica a qui correspon l'organització de l'activitat o la persona que legalment la representa.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. Presentat amb un mes d'antelació a la data prevista de celebració

Passos a seguir:

  Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

 1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
 2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
 3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per medis electrònics, al menys els següents subjectes:
 1.  Persones Jurídiques
 2. Les entitats sense personalitat jurídica
 3. Els qui exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 4. El qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 5. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleat públic, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.

Procediment a seguir:
Presentada la petició acompanyada de la documentació es segueix la següent tramitació:
a) Revisió de la documentació aportada.
b) Informe de la policia local de Dénia
c) informe del departament de Medi Ambient (sobre neteja o punt d'aviutuallament, per exemple).
d) Trasllat al Departament de Protecció Civil (si es demana col·laboració d'aquest servei).
e) Si s'adverteixen deficiències: Notificació d'aqueste concedint 10 dies hàbils.
f) Esmenades les deficiènciese, en el seu cas i previ informe favorable, es dicta la resolució corresponent.
 

Documentació necessària:

Sol·licitud segons model normalitzat per l’/la interessat/da. La documentació que s’haurà d’acompanyar es la següent:
 

 1. Acreditar la identitat del sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que actua en representació, per qualsevol medi vàlid en dret.
 2. Croquis detallat del recorregut pel seu desenrotllament a Dénia.
 3. Memòria explicativa de l’activitat a desenrotllar a Dénia, indicant la data de celebració, l’itinerari, perfil, horari probable de pas pels distints punts determinants del recorregut i mitjana prevista tant del cap de la prova com de les últimes unitats.

Observacions:

La concessió de l’autorització per a procedir al pas i trànsit al terme municipal de Dénia, no suposa autorització per a realitzar la prova que cal obtenir-la de l’administració autonòmica o estatal competent en cada cas i sense ella no es podrà realitzar cap tipus de prova.

Termini de resolució:

10 dies

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori (negatiu)

Normativa aplicable:

Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i d’Establiments Públics.
Decret 143/2015, de 11 de setembre de desenrotllament de la Llei d’espectacles.
Annex II del Reglament General de la Circulació que regula les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments

Òrgan de resolució:

Regidoria de Protecció Ciutadana

Recurs:

 
Contra la resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la vai dictar, al termini d’Un MES a comptar des de la notificació de la resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant. De conformitat amb allò que estableix l’article 123.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, no podrà interposar-se el recus contenciós fins la resolució expressa o desestimació presumpta.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara