Tràmits

Canvi de vehicle de taxi de Dénia

El titular d'una autorització de taxi per a la ciutat de Dénia que desitge canviar el seu vehicle haurà de comunicar aquesta substitució a l'Ajuntament de Dénia, presentant la instància normalitzada degudament emplenada i signada.
Els vehicles hauran d'anar identificats per la seua matrícula, a més d'incorporar els distintius de taxi de manera permanent, tant en portes laterals com en la part posterior, de la manera que s'haja establit en l'àmbit corresponent. Així mateix, disposaran de mòdul exterior que indique la seua disponibilitat o no per a prestar servei i, en el seu cas, la tarifa que s'estiga aplicant quan es realitza el servei.
El taxista ha de disposar de mitjans telemàtics per al cobrament dels serveis a les persones viatgeres i per a l'expedició automàtica dels corresponents justificants.
Els vehicles seran conduïts per persones físiques titulars dels mateixos o, prèvia comunicació a l'ajuntament per assalariats o familiars col·laboradors. Per al cas dels conductors assalariats, aquesta comunicació s'acompanyarà d'una còpia del contracte en la qual s'indique l'horari de treball.
Els vehicles adaptats donaran servei preferent a les persones amb mobilitat reduïda, però no tindran aqueix ús exclusiu.
Antiguitat i substitució de vehicles
1. L'antiguitat dels vehicles de turisme que presten servei de taxi no excedirà, amb caràcter general, de dotze anys, comptats des de la seua primera matriculació, o una altra inferior que puga establir la conselleria o l'ajuntament competent. Podrà admetre's, excepte disposició en contra, que els vehicles elèctrics i els vehicles adaptats que admeten cadira de rodes en les quals puguen viatjar persones amb mobilitat reduïda en la seua pròpia cadira, puguen continuar prestant servei fins als 14 anys d'antiguitat.
2. Els vehicles adscrits a autoritzacions de taxi podran substituir-se per uns altres menys antics, de fins a 5 anys des de la seua primera matriculació, que complisquen els requisits i condicions que reglamentàriament es determinen, o per uns altres que complisquen els requisits d'antiguitat establits per a les noves autoritzacions.
No obstant això, podrà admetre's la substitució provisional de vehicles en cas d'accident o avaria per un termini màxim de tres mesos, comunicant-lo al servei corresponent de l'administració competent, sempre que es mantinga un nivell de prestacions equivalent i el vehicle substitut no excedisca de l'antiguitat màxima establida en aquesta Llei.
L'antiguitat dels vehicles que s'adscriguen a noves autoritzacions, o per a la reactivació d'aquestes, no serà superior a dos anys, o una altra inferior que puga establir-se per l'Estat, per la conselleria o l'ajuntament competents

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de l'autorizció de taxi de Dénia

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:
Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per medis electrònics, al menys els següents subjectes:
 
  1.  Persones Jurídiques
  2. Les entitats sense personalitat jurídica
  3. Els qui exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. El qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleat públic, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.
El procediment a seguir és el següent:
1. Revisió de la documentació presentada.
2. Petició d'informe de l'enginyeria industrial
3. Revisió de la policia local.
4. Petició d'informe jurídic.
5. Resolución resolviendo la cuestión planteada.
 

Documentació necessària:

 La documentació que cal acompanyar a la petició és la següent:

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Normativa aplicable:

Llei 13/2017, de 8 de novembre del Taxi de la Comunitat Valenciana.
Ordenança Municipal del taxi de Dénia
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Común de les Administracions Publiques.
Ordenaça Municipal de Taxi
Ordenança Fiscal

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Protecció Ciutadana

Recurs:

Recurs potestatiu de reposició que s'ha d'nterposar en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara