Tràmits

Recurs de reposició sanció trànsit

Contra la resolució sancionadora en matèria de trànsit es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació.
 La interposició del recurs de reposició no suspén el termini d’execució de l’acte impugnat ni de la sanció. En el cas de sol·licitar la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada si transcorre el termini d’un mes des de la petició sense resolució expressa.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que ha estat notificada d’una resolució per la qual s’impose una sanció en matèria de trànsit.

Quan es pot sol·licitar:

En un mes des de la notificació de la resolució sancionadora

Passos a seguir:

 Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:

Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per medis electrònics, al menys els següents subjectes:
  1.  Persones Jurídiques
  2. Les entitats sense personalitat jurídica
  3. Els qui exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. El qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleat públic, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.

Documentació necessària:

 Presentar la instància complimentada
 

Observacions:

No es tindrà en compte en la resolució del recurs, fets, documents i al·legacions del recurrent que pogueren haver estat aportats en el procediment originari.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

DESESTIMATORIA

Normativa aplicable:

Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Òrgan de resolució:

Alcaldia Presidència

Recurs:

Contra la resolució del recurs de reposició podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu d’Alacant en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució sancionadora expressa o  en el termini de sis mesos des del dia següent al qual es produeix l’acte presumpte.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara