Tràmits

Al·legacions procedimient sancionador per multes de trànsit

Es farà ús d'aquesta instància normalitzada en els següents casos dins del procediment sancionador:

1.- Notificada la denúncia, la persona interessada disposarà del termini de 20 dies naturals per a formular les al·legacions que estime convenient i proposar o aportar les proves que estime oportunes. Si les al·legacions formulades aporten noves o diferents dades a les constatades per l'agent denunciant i, en el cas que la instrucció ho estime necessari, es donarà trasllat de les al·legacions formulades a l'agent denunciant perquè les informe en el termini de 15 dies naturals. La instrucció podrà acordar la pràctica de les proves que estime convenient per a esbrinar i qualificar els fets i per a la determinació de les possibles responsabilitats. La denegació de les proves serà motivada, i es deixarà constància al procediment sancionador.
Si la persona denunciada, dins del termini de 20 dies naturals següents a la data de notificació de la incoació de l'expedient sancionador, realitza el pagament de la multa, amb la reducció del 50%, el procediment sancionador quedarà finalitzat, sense resolució expressa, el mateix dia del pagament.  En aquest cas s'entendrà que la persona denunciada renuncia a fer al·legacions. En el cas que sí les haja realitzades, es tindran per no presentades.

2. Notificades les proves i en el tràmit final previ a dictar la resolució corresponent. En aquest cas, les al·legacions es formularan en el termini de 15 dies naturals.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

1. La persona infractora denunciada, en el termini de 20 dies naturals següents a la data de la notificació de la iniciació de l'expedient sancionador (bé per l'agent denunciant o en un moment posterior).
2. La persona infractora denunciada, en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació per al tràmit final d'audiència previ a la resolució.

Quan es pot sol·licitar:

20 dies naturals o 15 dies naturals, segons el tràmit i conforme allò que s'ha indicat a l'apartat de descripció

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:
Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:
 

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.
Respecte al procediment a seguir:
En el cas de formular al·legacions en el tràmit inicial de 20 dies naturals següents a la data de la notificació de la incoació de l’expedient sancionador: Rebuda la instància, es traslladarà a l’agent denunciant perquè informe sobre si es ratifica en la denúncia formulada i informe sobre les al·legacions presentades. Igualment, es resoldrà la procedència o no de les proves proposades i la seua pràctica.

En el cas de formular al·legacions en el tràmit final d’audiència de 15 dies: Es dictarà, a continuació, la resolució corresponent.
 

Documentació necessària:

En el suposat d’al·legacions d’inici del procediment: Presentació de la instancia normalitzada a la qual podrà acompanyar les proves oportunes.
En el cas de tràmit final d’audiència previ a la resolució de l’expedient: Presentació de la instància normalitzada amb les al·legacions procedents.

 

Observacions:

En el cas d’infraccions lleus, d’infraccions greus que no comporten la retirada de punts, o d’infraccions molt greus o greus, notificades en l’acte de la denúncia, si la persona denunciada no formula al•legacions ni abona la quantia de la multa en el termini de vint dies naturals següents a la notificació de la denúncia, aquesta sortirà els efectes d’acte resolutori del procediment sancionador. En aquest cas, la sanció es podrà executar una vegada hagen transcorregut trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.

Termini de resolució:

Caducitat del procediment 1 any des de la iniciació.

Sil·lenci administratiu:

Estimatori

Import:

Infraccions lleus: Fins a 100 euros Infraccions greus: 200 euros Infraccions molt greus: 500 euros En el cas de conducció amb una taxa d’alcohol superior a la legalment establida o amb presència a l’organisme de drogues, la multa serà de 1.000 euros en qualsevol dels casos següents: a) La persona infractora ha estat sancionada l’any immediatament anterior per excedir la taxa d’alcohol permesa. b) A la persona que circule amb una taxa d’alcohol superior al doble de la permesa.

Normativa aplicable:

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació i seguretat vial.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Ordenança municipal de trànsit.

Òrgan de resolució:

Alcaldia Presidència del M.I. Ajuntament de Dénia

Recurs:

Contra les resolucions sancionadores podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia de la notificació i serà interposat davant de l’Ajuntament de Dénia. La interposició del recurs de reposició no suspén el termini d’execució de l’acte impugnat ni de la sanció. En el cas de sol·licitar la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada si transcorre el termini d’un mes des de la petició sense resolució expressa.
El recurs de reposició contra la resolució sancionadora s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d’un mes, resta expedita la via contenciosa administrativa.

 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara