Tràmits

Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional


En el suposat de locals que disposen de llicència per canvi de titularitat, posaran en coneixement de l'Ajuntament aquesta circumstància, per a procedir al canvi de titularitat de l'ocupació de la via pública sempre que no calga una nova llicència. La comunicació es realitzarà mitjançant annex III, declarant de manera responsable que disposen de segur de responsabilitat civil i les autoritzacions corresponents. En qualsevol moment, l'Ajuntament podrà exigir a les persones interessades l'aportació de la documentació acreditativa.

Qui pot sol·licitar-ho:

La nova persona, física o jurídica, titular de l'establiment que hi haja comunicat, junt amb l'anterior titular, el canvi de titularitat davant del departament competent.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:


Es presentarà degudament complimentat l'annex III, en el qual s'indicaran totes les dades sol·licitades

Documentació necessària:

 Annex III

Observacions:

Aquesta autorització és vàlida fins al 31 de desembre de l'any dins del qual s'haja sol·licitat. L'obtenció de l'autorització per a l'any següent (anual o de temporada), es cursarà mitjançant annex I, aportant tota la documentació prevista en aquest.

Termini de resolució:

3 MESOS

Sil·lenci administratiu:

DESESTIMATORI

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d'Ocupació de via pública.
Ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de domini públic amb quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Protecció Ciutadana

Recurs:

 Recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la notificació.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara