Tràmits

Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació

Tot aprofitament especial de la via pública amb taules i cadires per part dels establiments d'hostaleria, sempre que hagen obtingut autorització per a ocupar l'any immediatament anterior a la petició.
Aquest tràmit no procedeix si hi ha un canvi de circumstàncies a l'ocupació de l'obtinguda l'any anterior.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica titular de l'establiment d'hosteleria que pretén realitzar l'ocupació.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En el suposat de renovació de l'autorització existent: Annex II
Si la petició fa referència a la renovació, el departament encarregat del tràmit demanarà informe a Serveis Econòmics.
El sol·licitant no ha de tenir deutes pendents.
 

Documentació necessària:

En el suposat d'ocupació de terrenys d'ús públic i domini privat, cal aportar l'autorització de la persona propiètaria del terreny a ocupar.
En el suposat d'ocupació de domini públic, la renovació únicament exigeix presentar la instància mitjançant annex II, degudament complimentada.

Observacions:

Si la persona interessada ha generat un gran nombre de deutes pendents i de manera previsible no pot fer front al pagament de la taxa, es podrà exigir el depòsit previ de la taxa, previ informe de Serveis Econòmics.

Termini de resolució:

3MESOS

Sil·lenci administratiu:

DESESTIMATORI

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d'Ocupació de via Pública.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'ocupació de via pública amb quiosc, taules i cadires i finalitat lucrativa.

Òrgan de resolució:

Regidor de Protecció Ciutadana

Recurs:

 Reposició en el termini d'un mes a comptar des de la notificació
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara