Tràmits

Transmissió de la llicència de taxi de Dénia

1. Les autoritzacions de taxi de Dénia es podrà transmetre per les persones titulars, o les persones hereves, a favor de persona física que compleix els requisits establits per a ser titular de l'autorització de taxi, sempre que no siga titular de cap altra autorització per a taxi, ni cap altre tipus de transports, a la Comunitat Valenciana ni en qualsevol altra comunitat autònoma.
2. S'estableix un termini de dos anys per a la transmissió a favor de les persones hereves en el suposat de mort del titular de l'autorització. Durant aquest termini, i fins que els hereus legítims regularitzen la situació, podran explotar  la llicència mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, hauran d'estar contractats a temps complet.
En el suposat de jubilació, s'estableix un termini màxim d'un any, prorrogable per un any més a petició justificada del titular de l'autorització a transmetre, per a la transmissió obligatòria de les autoritzacions, excepte en el cas que els titulars acrediten compatibilitat del dret a la percepció de la pensió de jubilació amb l'exercici, per compte propi o d'altre, de la professió de taxista. En el cas d'incapacitat parcial o permanent que impedisca fefaentment l'exercici de la professió de taxista, no serà obligatòria la transmissió fins a arribar a l'edat de jubilació legalment establida o fins al moment en el qual es revertisca aquesta situació d'incapacitat. Mentrestant, les llicències es podran explotar mitjançant conductor assalariat que, en tot cas, hauran d'estar contractats a temps complet.
3. El termini de dos anys es computa des del dia en el qual es produeix el fet causant, en el suposat de mort. En els suposats de jubilació i incapacitat, des de la data en el qual es produeixen els efectes de la declaració expressa d'aquesta circumstància per l'òrgan competent en matèria de seguretat social.
4. Les autoritzacions de nova creació no es podran transmetre durant els sis anys següents a la seua adjudicació, excepte els suposats de mort del titular o de la declaració de jubilació o incapacitat referits a l'apartat 2, en aquest cas, es transmetran en els terminis indicats.
5. La transmissió de les autoritzacions del taxi quedarà, en tot cas, condicionada al pagament dels tributs i sancions pecuniàries imposades per resolució firme en via administrativa que corresponguen al titular per l'exercici de l'activitat.
6. Quan la transmissió siga d'una autorització relativa a un vehicle adaptat adscrit, el nou titular, en aquest suposat, haurà d'adscriure a l'autorització un altre vehicle adaptat.

Qui pot sol·licitar-ho:

En cas de transmissió "inter vivos": Cedent i Transmitent
En el cas de transmissió "mortis causa": La persona hereva interessada en la titularitat de l'autorització.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any d'acord amb allò que s'ha establit a l'apartat de descripció

Passos a seguir:

Es presentarà la instància degudament complimentada i aportant la documentació establida en aquesta.L'oficina procedirà a demanar als organismes corresponents, prèvia autorització del titular,  els documents que siguin necessaris per a la tramitació de l'expedient.

Documentació necessària:

 A. Documentació que haurà d'aportar el cedent
 1. DNI sol·licitant.
 2. Targeta identificativa
 3. Fotocòpia del llibre de família
 4. Document de cessió
 5. Document del vehicle
En el suposat de transmissió mortis causa
  1. Declaració dels hereus.
  2. Renúncia dels hereus (en el suposat que n'hi haja una pluralitat)
  3. Certificat de defunció.
B. Documentació que haurà d'aportar el cessionari
 
1. DNI, NIF o NIE,
 2. Permís de conduir
 3. Títol de capacitació professiónal
 4. Certificat d'estar al corrent de les obligacions en matèria tributària i seguretat social, en el suposat de no autoritzar la seua consulta.

 

Observacions:

Sols podran ser titulars d'autorització de taxi qui acredite elcompliment dels següents requisits:
a) Nacionalitat española o d'un Estat membre de la Unió Europea o un altre país extranger en el qual, en virtud dels acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de traballa que, d'acord amb allò que disposa la legislació sobre drets i llibertats dels extrangers a Espanya, resulten suficients per a la realització de l'activitat de trnsport en el seu propi nom.
b) Haver superat les proves acreditatives de la capacitació profesional per a la prestació del sevei convocades per la Conselleria o Ajuntament corresponent, que podran ser teòriques de formació o cultura general i practiques sobre coneiximent de l'entorn i de la capacitat per a la relació del conductor amb les persones usuàries. Podrà incloure's una prova psicotécnica que avale la capacitat de prestar de manera profesional el servei públic de taxi.
c) Tenir les autoritzacions per a conduir previstes per la normativa de circulació, trànsit i seguretat vial per a conduir vehicles de turismo amb una antiguitat d'un any com a mínim. La suspensió temporal d'aquesta autorització no significarà incompliment d'aquest requisit.
d) Complir el requisit d'honorabilitat, en els terminis establits en la legislació estatal i europea per a l'exercici de la professió de transport per carretera i mancar d'antecedents penals per delictes relacionats amb la seguretat vial, la integritat de les persones, per delites de violència de gènere o delictes d'odi, sempre que les penes imposades per aquests delictes no siguen superiors a 2 anys. En aquest cas, els titulars podran realizar l'efectiva prestació del servei de taxi mitjançant conductors assalariats.
e)Compliment de les obligacions fiscals, socials, laborals i medio ambientals exigides per la normativa establida a l'efecte.
f)Acreditar la titularitat d'un vehicle de turismo que complisca les condicions establides en règim de propietat, arrendament financer, renting o un altre règim admés per la normativa vigent que atribuisca la plena disponibilitat del vehicle a l'àmbit en el qual s'otorgue l'autorització o en un municipi pròxim i accesible.
g)Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar durant la prestació del servei, segons allò que disposa la normativa vigent.
h)Qualsevol altra que normativament s'exigeixen, en especial, referits a la millora de la seguretat en la prestació del servei.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

D'acord amb l'ordenança fiscal

Normativa aplicable:

Llei 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana.
Ordenança Municipal del Taxi
Ordenança Fiscal Municipal

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Protecció Ciutadana

Recurs:

Potestativament, Recurs de Reposició que es podrà interposar en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució presentant-lo a l'ajuntament de Dénia,  i alternativament recurs contenciòs administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des de la notificació de la resolució, presentant-lo en el Jutjat contenciós admininistratiu d'Alacant.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara