Tràmits

Declaració responsable d'espectacles

S'inclouen en el règim de declaració responsable les activitats recollides en el catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, o siguen assimilables a les recollides en el mateix per no tindre, aquest caràcter exhaustiu, sempre que no tinguen la consideració d'instal·lacions eventuals.
S'exclouen d'aquest règim de tramitació:
-         les activitats que, per la seua naturalesa, es desenvolupen en instal·lacions portàtils o desmuntables, regulades per l'article 17 de la Llei 14/2010 les activitats que, per les seues característiques els siga aplicable el règim d'autorització regulat en l'article 10 de la indicada llei 14/2010, per establir-se així en la citada norma o per complir-se els següents requisits:
·         Que l'aforament supere les 500 persones
·         Que es tracte d'un espai o recinte qualificat com de risc alt en els termes de l'article 24 del Decret 143/2015
·         Que es tracte d'un establiment amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
-         els espectacles públics o activitats recreatives o esportives la realització de les quals s'efectue o el seu desenvolupament discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
-         els espectacles amb animals, entenent per tals aquells en els quals els mateixos siguen part essencial o indispensable per a la seua realització, llevat que per a la seua celebració es requerisca la utilització de via pública.
-         els espectacles i festejos taurins tradicionals, que es regiran per la seua normativa específica.
-         els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals de caràcter extraordinari, entenent per tals aquells que siguen diferents dels indicats en la llicència referida a un establiment públic, d'acord amb el regulat en el Catàleg de l'annex d'aquesta Llei per a cada tipus d'activitat.
-         Espectacles i activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un establiment públic, en els termes de l'article 25 de la Llei 14/2010

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:
§  DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
 
B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
§  Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant l’esmentada representació.
§  En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d'acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
§  Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local.
§  Escrit de declaració censal d'alta o modificació en el cens d'empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037), actualitzat segons on es trobe el local.
§  Còpia del resguard del pagament de la taxa municipal corresponent.
§  Certificat de compatibilitat urbanística o bé còpia de la seua petició després quan hagen passat 15 dies hàbils des de la presentació en registre, segons el que indica l'Ordenança (art. 23.5). El document és d'aportació voluntària, és prou deixar constància de la seua sol·licitud o obtenció.
§  Projecte o, si escau, memòria tècnica de l'activitat corresponent, subscrit per tècnic competent. incloent memòria descriptiva de la instal·lació i l'activitat. En cas que el tècnic titulat no tinga la documentació visada pel col·legi oficial, caldrà que aporte la declaració responsable corresponent, on indique la data i el número de registre d’entrada de la presentació d’aquesta.
§  Certificat Organisme de Certificació Administrativa (OCA): certificat expedit per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic.
§   En cas de no aportar certificat OCA: Certificació tècnica, subscrita en els termes indicats en la Llei 39/2015, que acredite que l'establiment reuneix les condicions establides en el Codi Tècnic de l'Edificació, Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió, normativa de protecció contra el soroll i la contaminació acústica, normativa sobre accessibilitat en les infraestructures, l'urbanisme, l'edificació i el transport i altra normativa vigent perquè l'activitat puga ser exercida en el referit emplaçament.
§   En cas que s'hagueren dut a terme obres i urbanització, s'hauran de presentar certificats finals tècnics visats relatius a la correcta finalització d'aquestes, conforme al que es disposa en la legislació d'Ordenació i Qualitat de l'Edificació.
§   Butlletí d'instal·lació elèctrica presentat en el servei d'Indústria de la Conselleria competent.
§   Si escau, fotocòpia de presentació de comunicació prèvia d'inici d'activitat d'establiments subjectes a normativa de seguretat alimentària, que estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
§   Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil en els termes exigits en l'article 18 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
§  
Pla d'autoprotecció o, si escau, Pla d'actuació davant emergències, de conformitat amb el que es disposa en els articles 235 i 236 del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

§   Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca

Termini de resolució:

Transcorregut un mes des de la presentació de la declaració responsable sense que s'hi haja girat la corresponent visita de comprovació pels tècnics municipals, podrà presentar-se comunicació d’inici d’activitat, davant de l’òrgan municipal corresponent.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible varia

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Planejamenti municipal.

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Medi Ambient i Canvi Climàtic

Recurs:

Contra la resolució que es dicte, es podrà interposar:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'Òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución  del recurs de reposició

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara