Tràmits

Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants

El Padró d'Habitants és el registre administratiu que acredita la residència i el domicili dels veïns del municipi.
Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideix habitualment.
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any.
Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats, tindran el mateix veïnatge que els seus pares o tutors legals, excepte autorització d'aquests per a residir en un altre domicili.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les persones, tant espanyoles com estrangeres, que volen fixar la seua residència en el municipi.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

·Full d'inscripció padronal:  en el qual es comunicarà el municipi o país de procedència que implicarà la baixa automàtica d'aquest municipi. Estarà signat per tots els majors d'edat que s'inscriuen. En el cas de menors, la signatura de tots dos pares, i caldrà que es presente l'original del document d'identitat d'aquests.

IDENTIFICACIÓ:

-Persones espanyoles majors de 14 anys: DNI – Permís de conduir, i s'acreditaran les dades obligatòries de sexe, lloc de naixement i nacionalitat. Els menors de 18 anys presentaran, a més a més, llibre de família o certificat de naixement.
 
-Persones espanyoles menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i DNI si ja es disposa d'aquest document.
 
-Persones estrangeres de la Unió Europea i d'altres estats que formen part de l'acord sobre l'espai econòmic europeu: Certificat d’inscripció en el Registre UE, NIE, passaport o targeta d’identitat del seu país (en cas d’aportar certificat d’inscripció o NIE s’acompanyarà de passaport o targeta d’identitat del país).
 
-Persones estrangeres no comunitàries: Passaport o targeta de residència expedida per les autoritats espanyoles.
 
-Persones estrangeres majors de 14 anys: Certificat d'Inscripció en el Registre UE, targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, juntament amb el llibre de família o inscripció de naixement.
 
-Persones estrangeres menors de 14 anys: Llibre de família o inscripció de naixement, i si tenen, document d'identificació personal (qualsevol dels descrits en l'apartat anterior).  

JUSTIFICANTS DE LA VIVENDA:

-Propietaris/es: Escriptura, o nota simple del Registre de la Propietat (en vigor), o rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'any en curs i les últimes factures de LLUM o AIGUA de l'habitatge.
 
-Inquilins/es: Contracte d'arrendament en vigor, (duració mínima de 6 mesos des de l’empadronament), les últimes factures de LLUM o AIGUA i l'últim rebut de lloguer pagat. En cas de contractes prorrogats, haurà de constar expressament la pròrroga.
 
- En cas que NO SIGA LA PERSONA PROPIETÀRIA NI DISPOSE DE CONTRACTE DE LLOGUER haurà de presentar-se juntament amb el propietari o arrendatari, que presentarà la identificació personal i justificació de l'habitatge (d'acord amb el que s’assenyala en aquests apartats), per a signar la corresponent autorització. Si es l'arrendatari haurà d'estar  empadronat en l'habitatge.
 
-Quan el titular de l'immoble és una empresa o societat s'aportarà, a més del que s’exigeix en l'apartat justificació de la vivenda, l'escriptura de constitució de l'empresa/societat, així com l'autorització i la documentació d'identificació personal de la persona representant.

EN EL CAS D'ALTES DE MENORS:
Hauran d'aportar la documentació segons els següents supòsits:

1.- Altes per Naixement: Es tramitarà d'ofici per comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
També pot realitzar-se anticipadament a aquest tràmit d'ofici a petició dels pares que presentaran l'original del Llibre de Família o certificat de la partida de naixement i l'original del DNI dels pares.

2.- Si el menor s'empadrona amb solament un dels pares, caldrà l'autorització original de l'altre cònjuge i la fotocòpia compulsada del seu DNI.

3.- Altes de menors amb pares separats o un sol tutor: Es presentarà original dels documents judicials o notarials que acrediten la guàrdia i custòdia del menor i del document original d'identitat del tutor legal.

4.-Altes de Menors en un domicili diferent dels seus pares o tutors: Es presentarà autorització original de tots dos pares o tutors, a la qual acompanyaran l'original del DNI.

Quan excepcionalment no es dispose de la signatura dels dos progenitors, caldrà aportar una declaració responsable, signada pel progenitor que realitza la sol·licitud, en què manifesta que té la guàrdia i custòdia del menor i capacitat legal suficient per a fer la inscripció o el canvi de domicili en el padró Municipal d'Habitants. L'Ajuntament facilitarà aquest imprès de declaració responsable amb efectes legals probatoris, si és el cas, de falsedat documental.

Termini de resolució:

Immediat.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d'Empadronament.
·Resolució de 21 de juliol de 1997, Reial decret 1553/2005.
·Resolució de 30 de gener de 2015.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Entitat tramitadora:

Oficina d'atenció al ciutadà

Documents relacionats:

Tornar