Tràmits

Ajornament i/o fraccionament de deutes

Es podrà sol·licitar un ajornament i/o fraccionament dels deutes tributaris que es troben en període voluntari, quan l'obligat tributari es trobe en una situació econòmica-financera que  impossibilite transitòriament, efectuar l'abonament dintre els terminis establerts.

La quantia mínima a ajornar i/o fraccionar és de 300€

Com a norma general, els terminis màxims en els fraccionaments seran els següents:

Com norma general els ajornaments podran ser com a màxim fins a 12 mesos.

Excepcionalment, sempre que estiga degudament justificat, l'Ajuntament podrà variar aquests terminis sense que es puga superar el termini màxim dels 24 mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques i jurídiques

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es podrà presentar de manera presencial o telemàticament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. Per correu postal.

Documentació necessària:

Sol.licitut degudament cumplimentada i firmada, que contindrà:

Observacions:

1. No es podrán fraccionar o ajornar els següents deutes:
- Aquells que tinguen un import inferior a 300 €.
- Aquells que es corresponguen a sancions en període voluntari d'abonament.
2. Es deu especificar el deute que es vol fraccionar o ajornar.
3. Es deuen justificar documentalment les dificultats transitòries de liquidesa que motiven la sol.licitut.
4. Si l'import del deute és superior a 6.000€ deu aportar aval solidari d'entitat de crèdit, societat de garantía recíproca o certificat de segur de caució.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Normativa aplicable:

* Llei 58/2003, 17 desembre, General Tributària
* Reial Decret 939/2005, de 29 juliol, pel que s'aprova el REglament General de Recaptació
* Ordenança General de Gestió, Recaptació e inspecció de tributs locals.

Òrgan de resolució:

Resolució Regidor Delegat

Recurs:

Recurs de Reposició
Recurs Contenciós-Ádministratiu

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Tornar Tramitar ara