Tràmits

Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte d'ordenança o reglament, durant un període de 20 dies hàbils se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'ajuntament, a propòsit dels problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Respondre el qüestionari elaborat a aquest efecte i registrar-ho. Podrà tramitar-se de forma:
- Presencial. Haurà de descarregar i completar l'imprés “sol·licitud presencial” i presentar-ho en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
- Telemàtica. Deurà completar, enviar i signar electrònicament el corresponent formulari. Serà necessari disposar d'un certificat electrònic.

Normativa aplicable:

Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

On dirigir-se:

Secretaria

Tornar Tramitar ara