Tràmits

Sol·licitud de llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós

El present procediment té per objecte l'obtenir llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat, titular o posseïdor d'un animal potencialment perillós empadronada a la Ciutat de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentar la sol·licitut d'acord amb el model establit i acompanyada de la documentació establida

Documentació necessària:

DNI del sol·licitant

Imprés complimentat per a concedir autorització a l'Ajuntament de Dénia per a sol·licitar certificat d'antecedents penals

Certificat d'aptitut psicológica

Pasaport de l'animal (complet)

Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a tercers que poden ser causats pels seus animals amb una quantia mínima de 120000 euros (pòlissa completa i justificant de pagament en vigor)

Justificant de pagament de la taxa (31 euros)

Observacions:

La resolución té una vigencia de cinc anys des de la data que va ser atorgada. La persona interessada haurà de sol·licitar la renovació abans de transcorre el termini de cinc anys.

Termini de resolució:

Un mes

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

31 €

Normativa aplicable:

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Régim Jurídic de la Tenència d'animals potencialment perillós

Real Decret 287/2002, de 22 de març, per la qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de diciembre

Decret 145/2000, de 26 de septiembre del Consell, por el que se regula a la Comunitat Valenciana, la tenença d'animals potencialment perillosos, modificat pel Decret 16/2015, de 6 de febrer

Òrgan de resolució:

Regidor Seguretat Ciutadana

Recurs:

Recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució davant de l'alcalde president de l'Ajuntament de Dénia i alternativament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució, davant del jutjat contenciós administratiu

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Tornar Tramitar ara