Tràmits

Comunicació Prèvia Obra menor

1. Es troben subjectes a aquest règim les obres menors següents: 


2. Consideracions rellevants
En el cas d'obres en zones amb alguna afecció sectorial (costes, carreteres, barrancs, zones inundables, etc.) la persona interessada aportarà juntament amb la sol·licitud, l'autorització corresponent -imprescindible en el cas d'afecció de carreteres i costes, entre altres- i sempre abans de l'inici de les obres.
Només podrà iniciar les obres quan, una vegada haja presentat la comunicació prèvia, tinga totes les autoritzacions de les altres administracions públiques exigides per la normativa sectorial.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els subjectes següents (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si fan la tramitació amb certificat electrònic o presencial.Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol•licitar durant tot l'any

Passos a seguir:

Les comunicacions prèvies d'obra menor es poden sol·licitar:  

Documentació necessària:

En tot cas: 

  Segons les característiques i ubicació de les obres:
 

Observacions:

La comunicació prèvia d’obra menor és vàlida des del moment de la seua presentació, sempre que s'adjunte tota la documentació i aquesta siga veraç, de manera que, quan complisca aquests requisits, no requereix resolució per a l'inici de les obres des d'aquest moment de la presentació (art. 21.1.paràgraf 3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), sense perjudici de les facultats de comprovació de l'administració municipal.
En cas d'inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o informació, o la no presentació davant l'administració de la documentació requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat:
a) Determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància d’aquests fets.
b) Produirà les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
En aquest sentit es pronuncia l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de resolució:

La comunicació prèvia produeix efectes des de la presentació de l'imprés de sol•licitud normalitzat juntament amb la documentació completa en els registres oficials, sense necessitat d'esperar cap resolució.

Sil·lenci administratiu:

No és procedent, ja que es tracta d'una comunicació prèvia que no exigeix resolució.

Import:

Cal pagar les TAXES (PEM x 0,9%, mínim 50 €) i l' Impost sobre construccions, instalacions i obres, ICIO (PEM* x 3,7%) (PEM*: és el pressupost d'execució material, o pressupost de les obres sense IVA. Les ordenances fiscals estableixen els mínims per al seu càlcul.) L'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar el pagament a través de internet, també es podrà realitzar per mitjà d'un caixer o entitat bancària.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació urbana.
Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i altres actes urbanístics municipals.

Òrgan de resolució:

La Regidora Delegada competent

Recurs:

Les resolucions que puguen dictar-se en ocasió de la fase de control administratiu posterior a la presentació de la declaración responsable, seran susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el terminid'1 mes o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos,des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara