Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació Presencial - On-line
Ocupació sòl no urbanitzable Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud d´autorització de prestació del servei en modalitat de teletreball Presencial - On-line
Prova esportiva: Permís de pas i trànsit Presencial - On-line
Proves esportives: Autorització proves en via pública íntegrament a Dénia Presencial - On-line
Reclamació de Responsabilitat Patrimonial Presencial - On-line
Recurs de reposició sanció trànsit Presencial - On-line
Renovació del permís municipal de conductor de taxi de Dénia Presencial - On-line
Renovació inscripció padronal ENCSARP Presencial - On-line
Sol.licitud de certificats a Recursos Humans Presencial - On-line
Sol.licitut carnet d´alberguista, estudiant internacional (ISIC), i professor internacional (ITIC) Presencial - On-line
Sol·licitud cessió/lloguer dependències culturals municipals Presencial - On-line