Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació Presencial - On-line
Ocupació de via pública per a l'esdeveniment Dénia Stock 2024 Presencial - On-line
Ocupació sòl no urbanitzable Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud d´autorització de prestació del servei en modalitat de teletreball Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud de llicencia per curs extern Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud reducció de jornada laboral per conciliació de la vida laboral i familiar Presencial - On-line
Procés selectiu de concessió de beques de formació d'estudis universitaris 2023 Presencial - On-line
Prova esportiva: Permís de pas i trànsit Presencial - On-line
Proves esportives: Autorització proves en via pública íntegrament a Dénia Presencial - On-line
Reclamació de Responsabilitat Patrimonial Presencial - On-line
Recurs de reposició sanció trànsit Presencial - On-line
Renovació del permís municipal de conductor de taxi de Dénia Presencial - On-line