Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Modificació de dades en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Ocupació de via pública Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació Presencial - On-line
Ocupació sòl no urbanitzable Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud d´autorització de prestació del servei en modalitat de teletreball Presencial - On-line
Procés selectiu Comissió de Serveis d´Agent de Policía Local any 2022. Presencial - On-line
Procés selectiu de concessió de beques de formació d'estudis de formació profesional 2022 Presencial - On-line
Procés selectiu de concessió de beques de formació d'estudis universitaris 2022 Presencial - On-line
Prova esportiva: Permís de pas i trànsit Presencial - On-line
Proves esportives: Autorització proves en via pública íntegrament a Dénia Presencial - On-line
Reclamació de Responsabilitat Patrimonial Presencial - On-line
Recurs de reposició sanció trànsit Presencial - On-line