Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Llicència Obra Menor Presencial - On-line
Mediació policial Presencial - On-line
Modificació de dades en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Obra Major Presencial - On-line
Obra Menor Comunicació Prèvia Presencial - On-line
Ocupació de via pública Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Primera Ocupació Presencial - On-line
Prova esportiva: Permís de pas i trànsit Presencial - On-line
Proves esportives: Autorització proves en via pública íntegrament a Dénia Presencial - On-line
Reclamació de Responsabilitat Patrimonial Presencial
Recurs de reposició sanció trànsit Presencial - On-line