Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line
Compensació de Deutes Presencial - On-line
Confirmació de residència d'estrangers comunitaris Presencial - On-line
Dades numèriques de població Presencial - On-line
Devolució d'avals o fiances Presencial - On-line
Devolució d'ingressos indeguts Presencial - On-line
Divisió Horitzontal Presencial - On-line
Informe de distància Presencial - On-line
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line

2016 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100