Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Declaració Responsable Obra Menor Presencial - On-line
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Ajuda econòmica familiar per a despeses unides a l'habitatge, per a persones amb nivell de renda baix Presencial - On-line
Al·legacions procedimient sancionador per multes de trànsit Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Autorització de cremes agrícoles en sòl no urbanitzable Presencial - On-line
Autorització dispar pirotècnic 10 kg NEC Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Bases reguladores de les ajudes per a sufragar les despeses d'escolarització en el primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys) Presencial - On-line
Beques Màster Arrossos i Alta Cuina Mediterrània 2020 Presencial - On-line
Bodes civils Presencial